Przejdź do treści

Nad morze rodacy!

Do­kąd po­je­chać pod­czas wa­ka­cji? Nad mo­rze! Choć można usły­szeć wiele na­rze­kań, że nad Bał­ty­kiem jest desz­czowo, woda w mo­rzu zimna i w ogóle jest drogo… to jest to naj­lep­sze miej­sce dla pod­re­pe­ro­wa­nia zdrowia.

Miesz­kańcy nad­mor­skich miej­sco­wo­ści to lu­dzie o lep­szym zdro­wiu niż ci, któ­rzy miesz­kają w głębi kraju. Tak przy­naj­mniej wy­nika z ra­portu przy­go­to­wa­nego przez ba­da­czy z Uni­wer­sy­tetu Exe­ter w Wiel­kiej Bry­ta­nii. By spraw­dzić, w jaki spo­sób na zdro­wie oby­wa­tela może wpły­wać część kraju, w któ­rej mieszka, na­ukowcy prze­ana­li­zo­wali dane an­kiety to­wa­rzy­szą­cej spi­sowi lud­no­ści prze­pro­wa­dzo­nemu w Wiel­kiej Bry­ta­nii w 2001 roku, w któ­rej udział wzięło 48.000.000 osób!

Oka­zało się, że zdro­wie było tym lep­sze, im mniej­sza od­le­głość dzie­liła ba­da­nych od wy­brzeża. Za­leż­ność ta była szcze­gól­nie silna w przy­padku ob­sza­rów o naj­mniej­szym stop­niu uprzemysłowienia.

Wcze­śniej­sze ana­lizy au­tor­stwa tego sa­mego ze­społu wy­ka­zały, że jako miej­sce za­miesz­ka­nia wy­brzeże nie tylko ofe­ruje wię­cej moż­li­wo­ści ak­tyw­nego spę­dza­nia czasu, ale także w wy­raź­nie wpływa na zmniej­sze­nie po­ziomu stresu. Spa­cer po plaży uspo­kaja i re­lak­suje bar­dziej niż wi­zyta w parku czy na wsi. Jak tłu­ma­czą na­ukowcy może to czę­ściowo wy­ja­śniać, dla­czego miesz­kańcy wy­brzeża czują się zdrowsi.

Choć nie każdy może miesz­kać w po­bliżu mo­rza, nie­które z czyn­ni­ków sprzy­ja­ją­cych zdro­wiu można by­łoby prze­nieść w inne miej­sca — mówi współ­au­tor ra­portu dr Ma­thew White.

Po­zdra­wiamy was za­tem znad na­szego pięk­nego Bał­tyku, gdzie się opa­lamy i czu­jemy jak wraca nam zdro­wie nad­szarp­nięte miesz­ka­niem w du­żym mie­ście. Mamy rów­nież na­dzieję, że przy­naj­mniej część tej zdro­wot­nej te­ra­pii po­kryje nam NFZ…

Powiązane materiały: