Przejdź do treści

Nad morze po technologię!

Gdy­nia ma prawa miej­skie do­piero od ośmiu i pół de­kady, od za­wsze też po­zo­staje nieco w cie­niu cie­szą­cych się zde­cy­do­wa­nie więk­szym tu­ry­stycz­nym uzna­niem po­zo­sta­łych czę­ści Trój­mia­sta: Gdań­ska i So­potu. To jed­nak może się zmie­nić, głów­nie za sprawą no­wych tech­no­lo­gii, które wy­ku­wane są w po­cie czoła w Po­mor­skim Parku Naukowo-Technologicznym.

W tym roku PPNT ob­cho­dził dzie­się­cio­le­cie. Pro­jekt po­wstał w 2001 roku z ini­cja­tywy sto­wa­rzy­sze­nia Po­mor­skie Cen­trum Tech­no­lo­gii i władz Gdyni. Za­kła­dał on zbu­do­wa­nie efek­tyw­nego po­mo­stu po­mię­dzy na­uką a biz­ne­sem oraz stwo­rze­nie miej­sca, w któ­rym przed­sta­wi­ciele tego ostat­niego, firmy zaj­mu­jące się dzia­łal­no­ścią w dzie­dzi­nie za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gii, zwłasz­cza z dzie­dzin ochrony śro­do­wi­ska, in­for­ma­tyki i wzor­nic­twa prze­my­sło­wego, mo­głyby dzia­łać w opar­ciu o sprzy­ja­jące wa­runki oraz sty­mu­lo­wać tym sa­mym ogólny roz­wój regionu.

Na te cele wy­go­spo­da­ro­wano w cen­trum Gdyni sześć hek­ta­rów po­zo­sta­łych po za­jezdni tram­wa­jo­wej, które zre­wi­ta­li­zo­wano dzięki wspar­ciu fi­nan­so­wemu Unii Eu­ro­pej­skiej. Pięć lat od po­wsta­nia Po­mor­skiego Parku Na­ukowo-Tech­no­lo­gicz­nego funk­cjo­nu­jące tam firmy otrzy­mały do użytku dzie­więć ty­sięcy me­trów kwa­dra­to­wych po­wierzchni biu­ro­wej i la­bo­ra­to­ryj­nej wraz z sa­lami kon­fe­ren­cyj­nymi i wy­sta­wien­ni­czymi. Par­kiem za­rzą­dza Gdyń­skie Cen­trum In­no­wa­cji, miej­ska jed­nostka bu­dże­towa. Jako że wła­śnie mija dzie­sięć lat od po­wsta­nia PPNT można po­ku­sić się o jego pierw­sze oceny.

Po pierw­sze i naj­waż­niej­sze, Park nie mógłby funk­cjo­no­wać, gdyby nie był w sta­nie przy­cią­gnąć przed­się­biorstw. A to z całą pew­no­ścią się udało. Na jego te­re­nie działa bli­sko 90 firm — 40 z branży in­ter­ne­towo-te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, sie­dem two­rzą­cych nowe roz­wią­za­nia z dzie­dziny in­ży­nie­rii, au­to­ma­tyki i ro­bo­tyki, sześć bio­tech­no­lo­gicz­nych, po dzie­więć zaj­mu­ją­cych się ochroną śro­do­wi­ska i wzor­nic­twem prze­my­sło­wym, trzy pro­wa­dzące swoje dzia­ła­nia w ob­sza­rze mul­ti­me­diów oraz 17 z kom­plet­nie in­nych branż, od kan­ce­la­rii ad­wo­kac­kiej aż po firmy hu­man resources.

Nie ma się zresztą co temu dzi­wić, Po­mor­ski Park Na­ukowo-Tech­no­lo­giczny ofe­ruje im zna­czące moż­li­wo­ści, ta­kie jak ni­skie ceny wy­najmu po­wierzchni biu­ro­wej, bo­gatą bazę kon­tak­tów, do­stęp do la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych, do­radz­two w dzie­dzi­nach księ­go­wo­ści, prawa pa­ten­to­wego, za­rzą­dza­nia pro­jek­tem, po­zy­ski­wa­nia in­we­sto­rów czy wdra­ża­nia no­wych usług, wspar­cie pro­mo­cyjne Parku, do­stęp do baz da­nych oraz za­ple­cze ca­łej in­fra­struk­tury PPNT. Wspiera rów­nież mło­dych lu­dzi, stu­den­tów oraz ab­sol­wen­tów, któ­rzy mają moż­li­wość za­ło­że­nia wła­snej firmy w przy­ja­znym oto­cze­niu, po­no­sząc przy tym re­la­tyw­nie ni­skie koszty i mo­gąc sko­rzy­stać na miej­scu z w wy­kwa­li­fi­ko­wa­nego do­radz­twa na­uko­wego i biznesowego.

Po dru­gie, efekty. I te rów­nież są. Po­pyt na usługi ofe­ro­wane przez firmy funk­cjo­nu­jące na te­re­nie Parku jest tak duży, że ten wła­śnie jest prze­bu­do­wie, do końca 2012 roku otwarty zo­sta­nie nowy kom­pleks biu­rowo-la­bo­ra­to­ryjny oraz Cen­trum Kre­atyw­nej Przed­się­bior­czo­ści. Gdyń­ska ini­cja­tywa bę­dzie sze­ścio­krot­nie więk­sza niż do­tych­czas oraz go­towa do przy­ję­cia w swoje mury i szklane ściany na­wet trzy­stu firm. Nad pol­skim mo­rzem po­wsta­nie praw­dziwe in­no­wa­cyjne mia­sto w mieście!

Za­in­te­re­so­wa­niu po­wsta­ją­cymi w PPNT pro­jek­tami nie dziwi. To wła­śnie tam swoją sie­dzibę ma IVO So­ftware, twórca naj­lep­szego i naj­bar­dziej zna­nego na świe­cie syn­te­za­tora ludz­kiej mowy IVONA, z któ­rym ze­tknął się każdy, kto choćby kilka razy uru­cho­mił YouTube. Można tam też zna­leźć firmę A&A Bio­tech­no­logy, pod­bi­ja­jącą naj­więk­szy w tej branży ry­nek ame­ry­kań­ski, Te­le­Mo­bile Elec­tro­nics, two­rzącą in­no­wa­cyjne tech­no­lo­gie z dzie­dziny te­le­ko­mu­ni­ka­cji bez­prze­wo­do­wej czy Fido In­tel­li­gence zaj­mu­jącą się za­gad­nie­niami sztucz­nej in­te­li­gen­cji i pro­jek­tu­jącą wir­tu­al­nych asy­sten­tów. Tak, do­kład­nie, te po­sta­cie na stro­nach in­ter­ne­to­wych, które nie tylko są w sta­nie do­ra­dzić użyt­kow­ni­kowi czy mu po­móc, ale z któ­rymi można także prze­pro­wa­dzić choćby i na­miastkę in­te­li­gent­nej konwersacji.

Po trze­cie, wspar­cie. Park to nie tylko kom­pleks bu­dyn­ków i za­mknięci w nich na­ukowcy, in­no­wa­to­rzy, przed­się­biorcy oraz per­so­nel nim za­rzą­dza­jący. To także da­lece poza te bu­dynki wy­kra­cza­jąca sieć współ­pracy PPNT NET. Ma ona dzia­łać na rzecz jesz­cze więk­szej in­te­gra­cji tak teo­re­tycz­nie od­le­głych od sie­bie świata na­uki i biz­nesu, co ma skut­ko­wać osta­tecz­nie prze­isto­cze­niem PPNT w park na­ukowo-tech­no­lo­giczny trze­ciej ge­ne­ra­cji. Po­ma­gają w tym rów­nież pro­jekty re­ali­zo­wane przez Park, ta­kie jak „Na­uka i Biz­nes” wzmac­nia­jące współ­pracę Gdań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego z przed­się­bior­stwami, „Bal­tic Fa­shion” wspie­ra­jący struk­tury prze­my­słowe sek­tora mody w re­gio­nie Mo­rza Bał­tyc­kiego czy „De­si­gn­SHIP” ma­jący na celu in­te­gra­cję i sty­mu­lo­wa­nie roz­woju branży zwią­za­nej z designem.

Po czwarte, ba­da­nia. Na te­re­nie Parku działa od sze­ściu lat In­no­wa­cyjno-Wdro­że­niowe La­bo­ra­to­rium Bio­tech­no­lo­gii i Ochrony Śro­do­wi­ska za­ło­żone z my­ślą o stu­den­tach, ab­sol­wen­tach, na­ukow­cach, a także przed­się­bior­cach, któ­rzy mogą ko­rzy­stać z wy­najmu la­bo­ra­to­ryj­nego sprzętu. Ofe­ruje także usługi do­ty­czące ba­dań mo­le­ku­lar­nych, ana­liz che­micz­nych, mi­kro­bio­lo­gicz­nych i śro­do­wi­sko­wych, a także po­moc w re­ali­za­cji pro­jek­tów o pro­filu biotechnologicznym.

Dawno temu pol­skie wy­brzeże stało prze­my­słem stocz­nio­wym, który jak­kol­wiek ważny, na­leży jed­nak do prze­szło­ści, z punktu wi­dze­nia bły­ska­wicz­nego roz­woju na­ukowo-tech­no­lo­gicz­nego, na­wet można by rzec pre­hi­sto­rycz­nej. Te­raz, jak wi­dać, jego miej­sce za­jęły no­wo­cze­sne technologie.

Łu­kasz Miszewski

Na te­re­nie Parku działa bli­sko 90 firm , w tym 40 z branży in­ter­ne­towo-te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, sie­dem zaj­muje się roz­wią­za­niami z z dzie­dziny in­ży­nie­rii, au­to­ma­tyki i ro­bo­tyki oraz sześć biotechnologicznych.

Powiązane materiały: