Przejdź do treści

Mieszkają w hotelach i nie płacą!

Pod­czas roz­po­czę­tych wła­śnie wa­ka­cji sporo osób bę­dzie szu­kało wy­po­czynku i ode­rwa­nia od sza­rej co­dzien­no­ści w róż­nych za­kąt­kach świata. Wła­ści­ciele już li­czą zy­ski z roz­po­czy­na­ją­cego się okresu urlo­po­wego. Czy nie po­krzy­żują im pla­nów nie­chciani, nie­pła­cący za noc­legi w ho­te­lach intruzi?

Oka­zuje się, że to pro­blem wielu ho­teli i in­nych po­dob­nych obiek­tów na ca­łym świe­cie. Bak­te­rie czują się w po­ko­jach ho­te­lo­wych do­sko­nale. Na­wet w tych, które po­zor­nie lśnią czy­sto­ścią. Po­twier­dziły to ba­da­nia Ka­tie Kirsch z Uni­ve­ri­sty of Ho­uston. Do dość prze­ra­ża­ją­cych dla ho­te­lo­wych go­ści wnio­sków do­szła po ana­li­zie wy­ma­zów po­bra­nych z po­koi ho­te­lo­wych w Tek­sa­sie, In­dia­nie i Po­łu­dnio­wej Karolinie.

Pani na­uko­wiec nie była zdzi­wiona, gdy po ana­li­zie pró­bek zna­la­zła bak­te­rie na kra­nach, umy­wal­kach i se­de­sach. Dość za­ska­ku­jące było na­to­miast stwier­dze­nie obec­no­ści du­żych ko­lo­nii bak­te­rii ka­ło­wych i tle­no­wych na pi­lo­tach do te­le­wi­zo­rów, kla­wia­tu­rach te­le­fo­nów i włącz­ni­kach lam­pek nocnych. 

Naj­wię­cej bak­te­rii zna­le­ziono na gąb­kach i mo­pach, któ­rymi co­dzien­nie czysz­czone są po­koje ho­te­lowe. Dzięki temu bak­te­rie prze­no­szone są z po­koju do po­koju. To na­to­miast może być nie­bez­pieczne dla zdro­wia, a w nie­któ­rych przy­pad­kach na­wet ży­cia, go­ści hotelowych.

Wy­niki mo­ich ba­dań po­ka­zują po­ważny pro­blem branży ho­te­lar­skiej, ja­kim jest brak nor­ma­li­za­cji spo­so­bów czysz­cze­nia po­koi — mówi Kirsch — cała branża po­winna po­waż­nie roz­wa­żyć przy­ję­cie sys­temu po­dob­nego do tego, który funk­cjo­nuje w prze­my­śle far­ma­ceu­tycz­nym lub spo­żyw­czym, po­le­ga­ją­cego na ana­li­zie za­gro­żeń i kry­tycz­nych punk­tów kon­troli jakości.

Ujed­no­li­cony sys­tem sprza­ta­nia mógłby, zda­niem ba­daczki, spra­wić, że go­ście ho­te­lowi po­czu­liby się znacz­nie lepiej.

Do­póki tak się nie sta­nie po­zo­staje… czę­sto myć ręce. Na­wet w po­zor­nie ide­al­nie czy­stych pokojach.

Powiązane materiały: