Przejdź do treści

Masz małe dziecko? Uśmiechaj się do niego!

Kie­dyś by wy­cho­wać dziecko słu­chało się rad. Ra­dziła bab­cia, ra­dziła star­szy­zna wio­ski a cza­sami na­wet można było li­czyć na wróżkę. Te­raz do po­mocy mamy na­ukow­ców i mi­liardy uzyt­kow­ni­ków in­ter­netu. Które rady jed­nak są do­bre? Być może warto przyj­rzeć się cie­ka­wemu eks­pe­ry­men­towi Eda Tro­nicka? Je­śli ma­cie lub bę­dzie­cie mieli wkrótce ma­leń­stwo usiądź­cie wy­god­nie i zo­bacz­cie na czym po­lega „eks­pe­ry­ment ka­mien­nej twarzy.”

Ed Tro­nick za­wo­dowo zaj­muje się ba­da­niem roz­woju dzieci. Eks­pe­ry­ment, o któ­rym mó­wimy po­ka­zuje jak za­cho­wa­nie osoby z naj­bliż­szego oto­cze­nia ma­lu­cha wpływa na jego zdol­no­ści po­znaw­cze. Wi­dać też jak do­sko­nale po­tra­fią „czy­tać” i re­ago­wać na za­cho­wa­nie na przy­kład rodziców. 

Pod­czas eks­pe­ry­mentu „ka­mien­nej twa­rzy” matka po­cząt­kowo za­cho­wuje się „nor­mal­nie”, a więc usmie­cha się, prze­ma­wia do dziecka i po­ka­zuje mu różne przed­mioty w po­miesz­cze­niu. Dziecko oczy­wi­ście od­po­wied­nio re­aguje. Po pew­nym cza­sie matka przyj­muje jed­nak ka­mienny wy­raz twa­rzy. Dziecko na­tych­miast zmie­nia swoje zachowanie.

Pro­fe­sor Tro­nick udo­wod­nił, że dłu­go­trwały brak uwagi może spo­wo­do­wać u dziecka bar­dzo nie­bez­pieczne dla jego przy­szłego wy­cho­wa­nia efekty. Obecni i przy­szli ro­dzice — pa­mię­taj­cie za­tem, że dziecko do­sko­nale po­trafi od­czy­ty­wać emo­cje z na­szej twa­rzy i uśmie­chaj­cie się do niego jak naj­czę­ściej. Tylko szczerze! 😉

Te­raz za­pra­szamy do na­szego na­uko­wego kina:

Powiązane materiały: