Przejdź do treści

Magiczne królestwa

Mi­liony lu­dzi na świe­cie grają w MMORPG – wiel­kie sie­ciowe sy­mu­la­cje fik­cyj­nych świa­tów, któ­rych uczest­nicy kie­rują po­czy­na­niami po­staci zwa­nych awa­ta­rami. Pro­duk­cje ta­kie jak World of War­craft przy­cią­gają nie tylko gra­czy, ale rów­nież pi­sa­rzy science fic­tion, za­in­te­re­so­wa­nych kie­run­kami roz­woju tej formy rozrywki.

W li­sto­pa­dzie 2011 roku w cza­so­pi­śmie „Nowa Fan­ta­styka” uka­zało się opo­wia­da­nie Da­vida Mo­lesa W ma­gicz­nym kró­le­stwie, osnute wo­kół nie­zwy­kle cie­ka­wego po­my­słu. Udany ty­tuł MMORPG oprócz po­two­rów do po­ko­na­nia po­trze­buje po­staci dru­go­pla­no­wych, wzbo­ga­ca­ją­cych świat gry i wzmac­nia­ją­cych jego wia­ry­god­ność. Dla­czego po­zo­sta­wić je sztucz­nej pseu­do­in­te­li­gen­cji kom­pu­tera, skoro mo­gliby się w nie wcie­lać praw­dziwi lu­dzie? I tak oto otrzy­mu­jemy świat, w któ­rym można za­ra­biać na od­gry­wa­niu po­staci tła w MMORPG.

Na pierw­szy rzut oka ta­kie za­ję­cie nie wy­gląda źle. Może sce­ne­rie roz­grywki są prze­sad­nie ma­low­ni­cze, może Smo­cza Mowa (sztuczny ję­zyk wy­my­ślony na po­trzeby gry) jest dzi­waczna, może cza­sem trzeba ostroż­nie po­stę­po­wać z klien­tami, któ­rzy za­cho­wują się jak gra­cze, a nie jak miesz­kańcy fik­cyj­nego świata… Mimo to jed­nak da się pra­co­wać. Ale po­tem po­ja­wia się nowy, nie­po­ko­jąco do­kładny po­ziom re­ali­zmu. In­te­resy pra­cow­ni­ków do tego stop­nia roz­cho­dzą się z in­te­re­sami za­rzą­dza­ją­cych grą kor­po­ra­cji, że ci pierwsi roz­po­czy­nają strajk…

W ma­gicz­nym kró­le­stwie to oczy­wi­ście nie je­dyny tekst li­te­racki do­ty­czący MMORPG. In­nym nie­daw­nym przy­kła­dem jest po­wieść Ne­ala Ste­phen­sona Re­amde, a sporo po­do­bieństw do ta­kiej prozy można od­na­leźć w znacz­nie wcze­śniej­szej (1997 rok!) książce Mat­thew Sto­vera He­roes Die. Obec­ność tego ro­dzaju mo­ty­wów w utwo­rach li­te­rac­kich uwy­dat­nia rolę gier typu MMORPG w spo­łe­czeń­stwie i kul­tu­rze. Wię­cej na ten ostatni te­mat do­wie­cie się pod­czas Po­li­buda Ga­ming Zone – zapraszamy!

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


By swanky AttributionNoncommercialShare Alike Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: