Przejdź do treści

„Klasa ze snów”, czyli jak będzie wyglądać lekcja na Marsie?

Śle­dząc no­winki tech­niczne i ob­ser­wu­jąc po­stęp cy­fry­za­cji szkol­nic­twa, ła­two wy­obra­zić so­bie, jak bę­dzie wy­glą­dać edu­ka­cja w przy­szło­ści — przy­naj­mniej nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Jed­nak na py­ta­nia, jak prze­pro­wa­dzić lek­cję na Mar­sie i jak po­ko­nać stan nie­waż­ko­ści pod­czas wf‑u praw­do­po­dob­nie są w sta­nie od­po­wie­dzieć tylko Mło­dzi Od­krywcy Ko­smosu. To oni zmie­rzą się w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Klasa ze Snów”.

„Wy­prawa na Marsa” to te­mat pią­tej, ju­bi­le­uszo­wej edy­cji ogól­no­pol­skiego kon­kursu pla­stycz­nego „Klasa ze Snów”. Ak­cja skie­ro­wana jest do uczniów wszyst­kich ty­pów szkół. Pro­muje młode ta­lenty, za­chęca do kre­atyw­nej pracy i dzie­le­nia się swo­imi po­my­słami na te­mat szkoły z ma­rzeń. Za­da­niem uczest­ni­ków jest wy­ko­na­nie pracy pla­stycz­nej, pre­zen­tu­ją­cej wi­zję wy­śnio­nej klasy. Mło­dzi twórcy mogą pra­co­wać in­dy­wi­du­al­nie lub w gru­pach, przy uży­ciu do­wol­nej tech­niki pla­stycz­nej, także gra­fiki komputerowej.

Te­ma­tyka te­go­rocz­nego kon­kursu nie jest przy­pad­kowa. Or­ga­ni­za­tor – por­tal multimediawszkole.pl- świa­do­mie na­wią­zał do suk­cesu pol­skich ła­zi­ków mar­sjań­skich na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz roku bo­ga­tego w wy­da­rze­nia kosmiczne. 

„Ko­smos wciąż po­zo­staje ta­jem­nicą, jest jesz­cze wiele py­tań, na które nie udało się od­po­wie­dzieć na­ukow­com — mówi Ma­te­usz Jó­ze­fo­wicz, pre­zes Mars So­ciety Pol­ska — part­nera pro­jektu — Wy­obraź­nia dzieci czę­sto wpi­suje się w póź­niej­sze na­ukowe od­kry­cia. Brak ogra­ni­czeń w po­staci głę­bo­kiej wie­dzy o do­tych­czas po­dej­mo­wa­nych wy­sił­kach, bu­dże­tach i za­kła­da­nych teo­riach spra­wia, że po­my­sły przed­sta­wiane przez dzieci są świeże i no­wa­tor­skie. Wła­śnie dla­tego nie­zwy­kle ważne jest za­chę­ca­nie uczniów do udziału w pro­jek­tach zwią­za­nych z nauką.”

Kon­kurs „Klasa ze snów” już od 5 lat cie­szy się bar­dzo dużą po­pu­lar­no­ścią wśród uczniów oraz na­uczy­cieli. Po raz trzeci z rzędu zo­stał także do­ce­niony przez Mi­ni­ster Edu­ka­cji Na­ro­do­wej Ka­ta­rzynę Hall, która przy­znała mu swój Pa­tro­nat Honorowy.

Na zwy­cięz­ców kon­kursu czeka no­wo­cze­sny sprzęt edu­ka­cyjny: ta­blice in­te­rak­tywne i wi­zu­ali­zery. Aby wziąć udział w kon­kur­sie, wy­star­czy za­po­znać się z re­gu­la­mi­nem, a na­stęp­nie prze­słać swoją pracę wraz z for­mu­la­rzem zgło­sze­nio­wym do dnia 10 stycz­nia 2012 roku.

Dodatkowe informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:
www​.kla​sa​ze​snow​.pl

Powiązane materiały: