Przejdź do treści

Kiepsko śpisz, kiepsko jesz

W każ­dym du­żym mie­ście ist­nieją ca­ło­do­bowe punkty ofe­ru­jące ke­baby, frytki i ocie­ka­jące tłusz­czem bułki z mię­sem. Co może nie­któ­rych dzi­wić przez całą noc za­gla­dają tam wy­głod­niali klienci. Oka­zuje się, że nocne marki uwiel­biają ta­kie wła­śnie menu.

Osoby, które mają pro­blemy z za­śnię­ciem je­dzą wię­cej i bar­dziej tłu­sto od tych, które się wy­sy­piają. Po­twier­dziły to ba­da­nia, które pro­wa­dzili na­ukowcy z St. Lu­ke’s-Ro­se­velt Ho­spi­tal Cen­ter oraz Co­lum­bia University.

Ze­spół ba­da­czy ana­li­zo­wał ak­tyw­ność mó­zgu u 25 ko­biet i męż­czyzn o nor­mal­nej wa­dze pod­czas oglą­da­nia ob­ra­zów przed­sta­wia­ją­cych zdrowe i nie­zdrowe po­trawy. Do ba­dań wy­ko­rzy­stali funk­cjo­nalny re­zo­nans ma­gne­tyczny (fMRI). Eks­pe­ry­ment prze­pro­wa­dzono po pię­ciu no­cach, pod­czas któ­rych czas snu zo­stał skró­cony do czte­rech go­dzin lub po­zwo­lono uczest­ni­kom spać przez dzie­więć godzin.

Pod­czas po­rów­ny­wa­nia wy­ni­ków oka­zało się, że mó­zgi nie­wy­spa­nych osób uzna­wały za bar­dziej atrak­cyjne ob­razy nie­zdro­wych, tłu­stych po­traw. Ba­dane ob­szary mó­zgu były zu­peł­nie nie­czułe, gdy oso­bom bio­rą­cym udział w ba­da­niu po­ka­zy­wano zdrowe jedzenie.

Ma­jąc na uwa­dze wa­sze zdro­wie, ży­czymy spo­koj­nych snów!

Powiązane materiały: