Przejdź do treści

Karka, kostka – i magiczny świat!

Trudno okre­ślić do­kładną liczbę uczest­ni­ków gier fa­bu­lar­nych w Pol­sce, ale można ją osza­co­wać na kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy. Kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy lu­dzi, któ­rzy spo­ty­kają się w do­mach i na zjaz­dach zwa­nych kon­wen­tami, aby czy­nić nie­co­dzienny uży­tek ze swej wy­obraźni. Czym wła­ści­wie się zajmują?

W więk­szo­ści gier fa­bu­lar­nych (na­zy­wa­nych cza­sem nar­ra­cyj­nymi, tra­dy­cyj­nymi, pa­pie­ro­wymi lub kla­sycz­nymi, dla od­róż­nie­nia od kom­pu­te­ro­wych gier fa­bu­lar­nych – cRPG) przy stole sie­dzi paru gra­czy i je­den pro­wa­dzący. Ci pierwsi ste­rują po­czy­na­niami wy­my­ślo­nych bo­ha­te­rów, któ­rych naj­waż­niej­sze ce­chy są za­pi­sane na kartce pa­pieru. Pro­wa­dzący na­to­miast na bie­żąco opi­suje fik­cyjny świat, w ja­kim to­czy się za­bawa (z jego miej­scami, miesz­kań­cami, hi­sto­rią, kul­turą), oraz okre­śla wy­niki dzia­łań po­staci gra­czy. Cza­sami po­ma­gają mu w tym kostki, wpro­wa­dza­jące do gry czyn­nik lo­sowy. Wszystko dzieje się przy po­mocy słów – na przy­kład gracz de­kla­ruje „Prze­trzą­sam do­ku­menty, żeby zna­leźć in­for­ma­cje o za­ma­chu”, a pro­wa­dzący przed­sta­wia re­zul­tat poszukiwań.

Gry fa­bu­larne szybko stały się przed­mio­tem za­in­te­re­so­wa­nia na­ukow­ców. Już parę lat po po­wsta­niu tej roz­rywki za­czął ją ba­dać ame­ry­kań­ski so­cjo­log Gary Alan Fine – z efek­tami jego pracy można się za­po­znać w książce za­ty­tu­ło­wa­nej Sha­red Fan­tasy. Po­tem do dzieła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych za­brali się psy­cho­lo­go­wie. Po paru gło­śnych sa­mo­bój­stwach po­sta­no­wili spraw­dzić, czy ist­nieje zwią­zek mię­dzy udzia­łem w RPG i agre­syw­no­ścią czy też skłon­no­ściami su­icy­dal­nymi. Ucie­szymy za­nie­po­ko­jo­nych: żad­nej ta­kiej za­leż­no­ści nie znaleziono.

W ostat­nich kil­ku­na­stu la­tach grami fa­bu­lar­nymi za­in­te­re­so­wali się także pol­scy na­ukowcy, zrze­szeni mię­dzy in­nymi w Pol­skim To­wa­rzy­stwie Ba­da­nia Gier. Nie­któ­rych z nich bę­dzie można spo­tkać pod­czas Po­li­buda Ga­ming Zone. Je­żeli chce­cie usły­szeć, co mają do po­wie­dze­nia o grach fa­bu­lar­nych – zapraszamy!

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


Zdję­cie: AttributionNoncommercialShare Alike Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: