Przejdź do treści

Jesteś krewnym słynnego faraona?

Spraw­dza­li­ście kie­dyś, czy pły­nie w was błę­kitna krew? Szu­ka­li­ście wśród przod­ków osób zna­nych z kart hi­sto­rii? Je­śli wa­sze po­szu­ki­wa­nia nie przy­nio­sły za­do­wa­la­ją­cych wy­ni­ków mam dla was po­cie­sza­jące wia­do­mo­ści. Bar­dzo moż­liwe, że je­ste­ście spo­krew­nieni ze słyn­nym faraonem!

Jak się oka­zało po­nad po­łowa Eu­ro­pej­czy­ków jest spo­krew­niona z egip­skim fa­ra­onem Tu­tan­cha­mo­nem. Przy­naj­mniej do ta­kiego wnio­sku do­szli na­ukowcy z in­sty­tutu ba­dań ge­ne­alo­gicz­nych iGe­nea w Zu­ri­chu. Tu­ten­cha­mon na­le­żał do tej sa­mej, eu­ro­pej­skiej grupy ge­ne­tycz­nej, co my — ob­wie­ścił Ro­man Scholz, dy­rek­tor instytutu. 

Próbka DNA zo­stała po­brana w mało in­wa­zyjny spo­sób z tkanki kost­nej le­wej ło­patki mu­mii fa­ra­ona przez Egip­cjan, a na­stęp­nie zo­stała prze­ka­zana szwaj­car­skim na­ukow­com. Ba­da­nia miały na celu usta­le­nie po­wią­zań ro­dzin­nych jed­nego z naj­słyn­niej­szych fa­ra­onów, który zmarł młodo w nie­ja­snych okolicznościach. 

Tu­ten­cha­mon pa­no­wał w la­tach 1358–1349 p.n.e. Jego oka­zały gro­bo­wiec od­krył w 1922 roku bry­tyj­ski ar­che­olog Ho­ward Car­ter w słyn­nej Do­li­nie Królów. 

DNA fa­ra­ona po­rów­nano z ma­te­ria­łem ge­ne­tycz­nym współ­cze­snych Eu­ro­pej­czy­ków. Szcze­gól­nie pod ką­tem tzw. ha­plo­grup, czyli cha­rak­te­ry­stycz­nych, po­dob­nych ze względu na wspólne po­cho­dze­nie, se­rii ge­nów po­ło­żo­nych w spe­cy­ficz­nym miej­scu na chro­mo­so­mie. Krew­nych Tu­ten­cha­mona ujaw­niła ha­plo­grupa ozna­czona jako: R1b1a2. 

Co wy­ka­zały ba­da­nia? Ten frag­ment DNA wy­stę­puje w ma­te­riale ge­ne­tycz­nym 50% eu­ro­pej­skich męż­czyzn, a w nie­któ­rych kra­jach na­wet aż u 70% po­pu­la­cji (np. w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Hisz­pa­nii i Fran­cji). U współ­cze­snych Egip­cjan od­no­to­wano go tylko u 1% mężczyzn. 

Praw­do­po­dob­nie wspólny przo­dek wład­ców Egiptu i Eu­ro­pej­czy­ków żył na Kau­ka­zie około 9,5 ty­siąca lat temu – po­wie­dział Scholz.

Około 7 ty­sięcy lat temu jego bez­po­średni po­tom­ko­wie osie­dlali się w Eu­ro­pie. Część z nich do­tarła też do Egiptu (klik­nij na mapkę).

Chcie­li­by­ście spraw­dzic w ja­kim stop­niu Wa­sze DNA od­po­wiada próbce uzy­ska­nej z mu­mii Tu­ten­cha­mona? iGE­NEA oczy­wi­ście ofe­ruje ta­kie po­rów­na­nie. Nie jest ono jed­nak ta­nie, bo kosz­tuje od 129 do 400 euro. Ma­cie jed­nak 50% szans na po­zy­tywny wy­nik. Je­śli je­ste­ście go cie­kawi zaj­rzyj­cie tu­taj.

Pa­mię­taj­cie tylko: no­blesse oblige!

Powiązane materiały: