Przejdź do treści

Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Męż­czyźni są wzro­kow­cami i ten zmysł wy­ko­rzy­stują wy­bie­ra­jąc part­nerkę. Ko­biety róż­nią się od męż­czyzn i part­ne­rów wy­bie­rają w zu­peł­nie inny spo­sób. Bry­tyj­scy na­ukowcy udo­wod­nili wła­śnie, że po­gło­ski o tym, ja­koby naj­waż­niej­szym kry­te­rium była gru­bość port­fela po­ten­cjal­nego part­nera jest mocno prze­sa­dzona. Pa­niom można za­wró­cić w gło­wie zu­peł­nie czym innym.

Cen­nym da­rem, który kru­szy lody ko­bie­cych serc jest… ni­ski głos. Ze­spół na­ukow­ców z Uni­ver­sity of Aber­deen pra­cu­jąc pod kie­run­kiem Da­vida Smi­tha pod­czas eks­pe­ry­men­tów za­uwa­żyli, że barwa głosu męż­czy­zny ma duże zna­cze­nie, bo może świad­czyć o ge­ne­tycz­nej ja­ko­ści męż­czy­zny. Głos może też zdra­dzać jak głę­bo­kie, je­śli w ogóle, po­kłady emo­cjo­nal­nego cie­pła drze­mią u wła­ści­ciela głosu.

Pa­nie pod­czas ekep­sry­mentu oglą­dały różne przed­mioty na zdję­ciach. Każ­demu z nich przy­pi­sany był ja­kiś głos. Cza­sami mę­ski, in­nym ra­zem żeń­ski raz ni­ski, raz wy­soki. Oce­niały rów­nież, które głosy im się podobają. 

W obu do­świad­cze­niach ko­biety wo­lały ni­ski, mę­ski głos i le­piej pa­mię­tały przed­mioty, któ­rych na­zwę wy­mie­niał wła­śnie on — za­uważa Smith — za­tem sy­gnały pły­nące od płci prze­ciw­nej, które są ważne dla wy­boru part­nera, wpły­wają rów­nież na do­kład­ność pa­mięci u ko­biet.

Cie­kawe, które z dwóch na­grań przy­pad­nie na­szym czy­tel­nicz­kom bar­dziej do… ucha. By­li­by­śmy wdzięczni, gdy­by­ście za­mknęły oczy i wy­słu­chały obu. Który głos wy­warł więk­sze wra­że­nie? redakcja@​naukaipostep.​pl

Powiązane materiały: