Przejdź do treści

Jak ustawić się do zdjęcia?

Czym zaj­mują się na­ukowcy? Nie za­wsze są to ba­da­nia na miarę No­bla, ale aku­rat te wy­niki mogą wielu oso­bom po­móc… w ka­rie­rze. Jak naj­le­piej za­pre­zen­to­wać się na zdję­ciu? Znamy już odpowiedź.

Ame­ry­kańcy uczeni pre­zen­to­wali róż­nym oso­bom czarno-białe zdję­cia ko­bie­cych i mę­skich pro­fili pro­sząc o ich ocenę. Uczest­nicy ba­da­nia mieli wska­zy­wać które są bar­dziej, a które mniej przy­jemne dla oka. Tylko or­ga­ni­za­to­rzy eks­pe­ry­mentu wie­dzieli, że wśród fo­to­gra­fii oprócz ujęć le­wego ob­li­cza były także lu­strzane od­bi­cia twa­rzy. Pod­czas an­kiety oka­zało się, że zde­cy­do­wana więk­szość wska­zała lewe pro­file jako przyjemne.

Oprócz ocen su­biek­tyw­nych, ba­dano także sze­ro­kość źre­nicy. To wła­snie ona zdra­dza, czy coś nam „wpa­dło w oko”. Gdy tak się dzieje, na­sze źre­nice zwięk­szają się. Rów­nież te ob­ser­wa­cje po­twier­dziły, że lep­sze no­to­wa­nia uzy­ski­wały lewe pro­file. Zda­niem pro­wa­dzą­cych eks­pe­ry­ment, może to być efek­tem eks­pre­sji emo­cjo­nal­nej, która jest bar­dziej wi­doczna na le­wej stro­nie twarzy.

Na­sze wy­niki wska­zują na to, że emo­cje o więk­szej in­ten­syw­no­ści po­ja­wiają się na le­wej stro­nie twa­rzy po­zu­ją­cego, co ob­ser­wa­to­rzy uznają za przy­jem­niej­sze pod wzglę­dem es­te­tycz­nym — tłu­ma­czą Kel­sey Black­burn i Ja­mes Schi­rillo z Wake Fo­rest Uni­ve­rity, au­to­rzy ba­da­nia — re­zul­taty są wspar­ciem dla licz­nych hi­po­tez, które wspie­rają po­gląd o la­te­ra­li­za­cji emo­cji i do­mi­na­cji pra­wej pół­kuli pod­czas eks­pre­sji emo­cjo­nal­nej.

Wie­dza o tym, że lu­dzie wolą oglą­dać i uznają za przy­jem­niej­sze ob­razy przed­sta­wia­jące lewą część twa­rzy na co dzień za­pewne się nam nie przyda. Warto jed­nak za­pa­mię­tać wy­niki tego ba­da­nia, bo ni­gdy nie wia­domo, kiedy ktoś znaj­dzie się w bla­sku fleszy 🙂

Powiązane materiały: