Przejdź do treści

Jak lepiej zdać egzamin? Trzeba dużo pić!

Chcesz le­piej zdać eg­za­min? Wy­star­czy na­pić się… wody. Z ba­dań bry­tyj­skich na­ukow­ców wy­nika, że stu­denci, któ­rzy przy­no­szą wodę na sale eg­za­mi­na­cyjną zwięk­szają swoją szansę na otrzy­ma­nie lep­szej oceny!

Uczeni z uni­wer­sy­te­tów East Lon­don oraz West­min­ster prze­pro­wa­dzili ba­da­nia na 447 stu­den­tach psy­cho­lo­gii z East Lon­don — 71 z nich było na kur­sie przy­go­to­waw­czym, 225 stu­dio­wało na pierw­szym, a 151- na dru­gim roku. Bio­rąc pod uwagę moż­li­wo­ści stu­den­tów, na które wska­zy­wały ich wcze­śniej­sze te­sty, spe­cja­li­ści wy­ka­zali, że pi­jący wodę osią­gali wy­nik prze­cięt­nie o 5% wyż­szy niż zda­jący „na sucho”.

Z bu­telką wody czę­ściej przy­cho­dzili na eg­za­min starsi, do­świad­czeni stu­denci (31%). rza­dziej po­cząt­ku­jący (21%). W su­mie wodę przy­no­siła mniej wię­cej 14 zda­ją­cych. Do­brze „na­wod­niony” stu­dent jest spraw­niej­szy umy­słowo i mniej prze­stra­szony — twier­dzą specjaliści.

Pod­kre­ślamy — cho­dzi o wodę!

Powiązane materiały: