Przejdź do treści

Idealnie piękna dziewczyna

Cho­ciaż nie zda­jemy so­bie so­bie z tego sprawy na co dzień, w twa­rzach więk­szo­ści lu­dzi prawa i lewa strona twa­rzy jest zu­peł­nie inna. Tym­cza­sem ide­alne piękno tkwi w sy­me­trii – tak twier­dził już Le­onardo da Vinci.

Po­twier­dzili to na­ukowcy, eks­perci z firmy Lor­ra­ine, któ­rzy twarz osiem­na­sto­let­niej Bry­tyjki Flo­rence Col­gate uznali za naj­bliż­szą ide­ału piękna. Naj­pięk­niej­sza ko­bieta Wiel­kiej Bry­ta­nii ma wg nich ide­al­nie sy­me­tryczną twarz, którą może się po­szczy­cić nie­wiele pięk­no­ści na świecie.

Sto­su­nek od­le­gło­ści mię­dzy jej uszami, a źre­ni­cami wy­nosi pra­wie 2:1, a to – jak pod­kre­ślają uczeni – bar­dzo rzadko spo­ty­kane. Na­to­miast od­le­głość mię­dzy oczami a ustami sta­nowi pra­wie jedną trze­cią od­le­gło­ści po­mię­dzy jej li­nią wło­sów a brodą.

Flo­rence po­siada wszyst­kie kla­syczne oznaki piękna, ma duże oczy, wy­so­kie ko­ści po­licz­kowe, pełne usta i ja­sna kar­na­cję — po­wie­działa dok­to­rantka Car­men Le­fe­vre z Uni­wer­sy­tetu St. An­drews — sy­me­tria zdaje się być bar­dzo waż­nym wskaź­ni­kiem atrakcyjności.

An­gielka o nie­zwy­kle sy­me­trycz­nej twa­rzy już wy­grała swój los na lo­te­rii. Nie­długo jej ide­al­nie piękna twarz po­jawi się na bil­l­bo­ar­dach w ca­łej Wiel­kiej Bry­ta­nii, re­kla­mu­ją­cych pewną sieć dro­ge­rii. Do zna­nych osób, o któ­rych wia­domo że mają sy­me­tryczną – a więc ide­al­nie piekną — twarz, na­leżą pio­sen­karka Sha­nia Twain czy ak­torka Jes­sica Alba.

Powiązane materiały: