Przejdź do treści

Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Czarną kartą w hi­sto­rii gier są gry plan­szowe z hi­tle­row­skich Nie­miec. Cha­rak­te­ry­stycz­nym ich przy­kła­dem jest gra Jagd auf Koh­len­klau („Po­lo­wa­nie na zło­dzieja wę­gla”). Wy­ko­rzy­sty­wano ją w ra­mach kam­pa­nii pro­pa­gan­do­wej, która miała za­chę­cać miesz­kań­ców Rze­szy do oszczę­dza­nia ener­gii. W trak­cie wojny wy­pro­du­ko­wano około czte­rech mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy tej gry!

Ty­tuł pro­duktu na­wią­zy­wał do Koh­len­klau, iko­nicz­nej w Niem­czech ka­ry­ka­tu­ral­nej fi­gury zło­dzieja wę­gla. Gra koń­czyła się jego roz­po­zna­niem i wy­pę­dze­niem z domu. Gra­jący rzu­cali kostką i zgod­nie z wy­ni­kami prze­su­wali pionki po plan­szy zło­żo­nej z pięć­dzie­się­ciu pól. Część z nich sym­bo­li­zo­wała dzia­ła­nia mar­no­tra­wiące ener­gię – wią­zały się one z okre­ślo­nymi ka­rami (na przy­kład utratą tury). Inne pola przy­no­siły gra­czowi na­grodę za oszczę­dza­nie ener­gii, je­śli za­trzy­mał na nich swój pio­nek. Były także pola neu­tralne. Wy­gry­wał ten, kto pierw­szy prze­mie­rzył całą planszę.

Gry plan­szowe z hi­tle­row­skich Nie­miec są czarną kartą w hi­sto­rii gier. Po­ka­zują jed­nak, że gry to pod pew­nymi wzglę­dami po­ważna sprawa – mogą nie tylko do­star­czać roz­rywki, ale też prze­ka­zy­wać okre­ślony ob­raz świata. Wię­cej na ten te­mat mo­że­cie się do­wie­dzieć, roz­ma­wia­jąc z pol­skimi na­ukow­cami za­pro­szo­nymi na Po­li­buda Ga­ming Zone.

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


Li­cense
AttributionNo Derivative WorksSome ri­ghts re­se­rved by hans s

Powiązane materiały: