Przejdź do treści

Graj w zielone — o zdrowie!

Mamy już nie­stety je­sień, a więc także se­zon zwięk­szo­nej po­dat­no­ści na róż­nego ro­dzaju in­fek­cje i cho­roby. Chcesz być zdrowy? Po­ko­chaj to, co zielone!

Jedz bro­kuły, ka­pu­stę czy szpi­nak! Zie­lone wa­rzywa w bar­dzo ko­rzystny spo­sób wpły­wają na nasz układ odpornościowy.

Udo­wod­nili to na­ukowcy z In­sty­tutu Ba­bra­ham w Cam­bridge. Zie­lone wa­rzywa za­pew­niają pra­wi­dłową pracę lim­fo­cy­tów in­tra­epi­te­lial­nych (IEL) w je­li­cie cien­kim i skó­rze. Lim­fo­cyty in­tra­epi­te­lialne to ko­mórki od­por­no­ściowe znaj­du­jące się pod war­stwą ko­mó­rek epi­te­lial­nych (na­błon­ko­wych). Od­gry­wają one ważną rolę w pierw­szej li­nii obrony or­ga­ni­zmu i w pro­ce­sie go­je­nia się ran. Ich liczba re­gu­lo­wana jest przez wy­stę­pu­jący na po­wierzchni ko­mórki re­cep­tor wę­glo­wo­do­rów ary­lo­wych (AhR). Z ko­lei ilość re­cep­to­rów za­leży od obec­no­ści w or­ga­ni­zmie pew­nego skład­nika. Je­śli go za­brak­nie, liczba lim­fo­cy­tów spada, a to z ko­lei po­wo­duje za­ła­ma­nie od­por­no­ści. Można jed­nak do­star­czyć ten skład­nik, je­dząc wła­śnie zie­lone wa­rzywa: ka­pu­stę, sa­łatę, szpi­nak czy brokuły.

Na­ukowcy z Ba­bra­ham In­sti­tute spraw­dzili wpływ zie­lo­nej diety na my­szach. Zdrowe gry­zo­nie kar­mili po­ży­wie­niem ubo­gim w zie­lone wa­rzywa. Po 2–3 ty­go­dniach za­ob­ser­wo­wali, że po­ziom ko­mó­rek in­tra­epi­te­lial­nych u gry­zoni zmniej­szył się aż o 70–80%. To z ko­lei pro­wa­dziło do ob­ni­że­nia po­ziomu re­cep­to­rów AhR, zwięk­szało po­dat­ność na uszko­dze­nia oraz upo­śle­dzało zdol­no­ści re­ge­ne­ra­cyjne. My­szy stały się bar­dziej po­datne na atak cho­ro­bo­twór­czych mi­kro­or­ga­ni­zmów, a ich rany nie chciały się goić.

Pro­wa­dzący ba­da­nia im­mu­no­log Marc Vel­dhoen Vel­dhoen ma na­dzieję, że jego od­kry­ciem za­in­te­re­suje się śro­do­wi­sko me­dyczne. Na­uko­wiec pod­kre­śla, że nie­które ob­jawy ob­ser­wo­wane u my­szy są bar­dzo po­dobne do tych, które wy­stę­pują u pa­cjen­tów z cho­ro­bami za­pal­nymi jelit.

W przy­padku lu­dzi w grę wcho­dzi jed­nak wiele do­dat­ko­wych czyn­ni­ków, które na­le­ża­łoby wziąć pod uwagę. Nie­mniej jed­nak — pod­kre­śla ba­dacz — warto spo­ży­wać zie­lone wa­rzywa, gdyż za­warte w nich skład­niki od­żyw­cze sta­no­wią in­te­gralną część zdro­wej diety.

Wiemy już te­raz dla­czego na­sza zna­joma Ma­ry­sia jest oka­zem zdro­wia. Od dawna lubi to, co zielone! 

Powiązane materiały: