Przejdź do treści

Gimnastyka dla… szarych komórek

Nie­ty­powy kom­pleks spor­towy o na­zwie „Ce­re­bro­scope” zo­sta­nie otwarty w przy­szłym roku w Pa­ryżu. Nie znaj­dziemy tam elek­trycz­nych bieżni i sztang, nie będą po­trzebne trampki ani strój spor­towy. Będą za to ćwi­cze­nia dla sza­rych komórek.

Wszyst­kie od­by­wać się będą pod nad­zo­rem psy­cho­lo­gów i neu­ro­lo­gów. Kom­pleks tre­nin­gowy dla mó­zgu po­wsta­nie z ini­cja­tywy sław­nej fran­cu­skiej neu­ro­log Mo­ni­que Le Pon­cin-Se­ac’h. Oprócz osób cho­rych kie­ro­wane tam będą m.in. osoby bo­ry­ka­jące się z pro­ble­mami za­wo­do­wymi z po­wodu stresu, lu­dzie cier­piący na róż­nego ro­dzaju blo­kady psy­chiczne zwią­zane np. z trau­ma­tycz­nymi wy­da­rze­niami, które prze­żyli oraz ucznio­wie ma­jący pro­blemy z przy­swa­ja­niem informacji.

Ćwi­cze­nia będą miały na celu zwięk­sza­nie wy­daj­no­ści umy­słu, od­por­no­ści na zmę­cze­nie psy­chiczne i stres oraz kon­troli emo­cji. Będą też tre­ningi uspraw­nia­jące pa­mięć oraz spe­cjalne za­ję­cia dla osób upo­śle­dzo­nych psy­chicz­nie. Głów­nymi klien­tami „Cerebroscope’u” mają być osoby, które chcą zwięk­szyć swój po­ten­cjał in­te­lek­tu­alny, by le­piej funk­cjo­no­wać we współ­cze­snym spo­łe­czeń­stwie i zwięk­szyć swoje szanse na zro­bie­nie ka­riery zawodowej.

Jed­nak będą one mu­siały być ra­czej za­możne… Za­le­d­wie dwu­dniowy tre­ning w „Ce­re­bro­scope” ma kosz­to­wać po­nad pół ty­siąca euro!

Powiązane materiały: