Przejdź do treści

Debata: Przyszłość religii

Wy­da­wany przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ma­ga­zyn, po­pu­la­ry­zu­jący na­uki hu­ma­ni­styczne, „Słowa i Rze­czy” za­pra­sza do pu­bli­cy­stycz­nej de­baty po­świę­co­nej przy­szło­ści idei re­li­gii. Przed­się­wzię­cie ma słu­żyć re­flek­sji mię­dzy in­nymi nad py­ta­niami o ko­niec re­li­gii, prze­mia­nami, ja­kie są udzia­łem ru­chów re­li­gij­nych, za­gro­że­niami oraz zmie­nia­ją­cym się sto­sun­kiem czło­wieka to tego zjawiska.

Hi­sto­ria hu­ma­ni­styki jest rów­nież, a może przede wszyst­kim, hi­sto­rią de­bat. Wy­star­czy tu wspo­mnieć choćby spór de­kon­struk­ty­wi­sty Jacques’a Der­ridy ze zwo­len­ni­kiem her­me­neu­tyki Han­sem-Geo­r­giem Ga­da­me­rem, czy słynną już de­batę „Za i prze­ciw Teo­rii” to­czoną w la­tach 80. na ła­mach „Cri­ti­cal In­qu­iry”. Bo w grun­cie rze­czy w hu­ma­ni­styce roz­cho­dzi się głów­nie o spie­ra­nie, nie­ustanne po­le­mi­zo­wa­nie i do­wo­dze­nie swo­ich ra­cji pod­czas dyskusji.

Dla­tego po­sta­no­wi­li­śmy umoż­li­wić tego ro­dzaju po­le­miki na ła­mach “Słów i Rze­czy”. Chcie­li­by­śmy, aby na rów­nych pra­wach stu­denci, pra­cow­nicy na­ukowi, a także spe­cja­li­ści po­za­in­sty­tu­cjo­nalni mo­gli, w ini­cjo­wa­nych przez nas de­ba­tach, przed­sta­wiać swój punkt wi­dze­nia, wy­mie­niać się opi­niami, ri­po­sto­wać… Wszystko po to, by wspól­nymi si­łami spró­bo­wać udzie­lić od­po­wie­dzi na naj­bar­dziej fra­pu­jące py­ta­nia sta­wiane przez na­szą współ­cze­sność. Bę­dziemy po­dej­mo­wali te­maty ak­tu­alne i bli­skie każ­demu hu­ma­ni­ście tak, aby i uczest­nic­two, i śle­dze­nie de­bat było satysfakcjonujące.

Szcze­góły do­stępne są na stro­nie in­ter­ne­to­wej ma­ga­zynu, pod ad­re­sem: http://​www​.slo​wa​irze​czy​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​2​0​1​1​/​1​0​/​d​e​b​a​t​a​p​r​z​y​s​z​l​o​s​c​-​r​e​l​igii/

Powiązane materiały: