Przejdź do treści

Dbanie o sylwetkę będzie lżejsze?

Po­dobno przed wa­ka­cjami si­łow­nie prze­ży­wają praw­dziwe ob­lę­że­nie. Część osób przed wyj­ściem na plażę chce za­dbać o swoją syl­wetkę po zi­mie, wy­ci­ska­jąc siódme poty. Czy jed­nak warto?

Nie warto, je­śli za­wie­rzy się wy­ni­kom ka­na­dyj­skich ba­dań. We­dług nich ćwi­cze­nia z lżej­szymi cię­żar­kami są rów­nie sku­teczne jak te z cięż­kimi. Trzeba tylko wy­ko­nać wię­cej po­wtó­rzeń by uzy­skać ten sam efekt przy bu­do­wa­niu mię­śni i zwięk­sze­niu wy­trzy­ma­ło­ści. Naj­waż­niej­sze bo­wiem przy bu­do­wa­niu mu­sku­la­tury jest do­pro­wa­dze­nie się do stanu zmęczenia.

Pod­czas swo­ich ba­dań na­ukowcy przy­glą­dali się ja­kie efekty przy­no­szą różne kom­bi­na­cje ob­cią­żeń i po­wta­rza­nie ćwi­czeń na mię­śnie nóg ćwi­czą­cych męż­czyzn. Ćwi­czyli oni trzy razy w ty­go­dniu przez 10 ty­go­dni we­dług trzech róż­nych pro­gra­mów tre­nin­go­wych. Raz sto­su­jąc se­rię po­wtó­rzeń przy ob­cią­że­niu rów­nym 80% mak­sy­mal­nego ob­cią­że­nia, in­nym ra­zem wy­ko­ny­wali trzy se­rie przy ob­cią­że­niu jak w pierw­szym przy­padku, a jesz­cze in­nym trzy se­rie przy 30% mak­sy­mal­nego ob­cią­że­nia. Śred­nio wy­ko­ny­wali oni od 8 do 12 po­wtó­rek z więk­szymi cię­ża­rami oraz od 25 do 30 po­wtó­rek z lżej­szymi obciążeniami.

Od­kry­li­śmy, że cię­żary, które były dość cięż­kie i po­rów­ny­wal­nie lżej­sze, były rów­nie efek­tywne w zwięk­sza­niu masy mię­śnio­wej i zwięk­sza­niu wy­trzy­ma­ło­ści — po­wie­dział au­tor ba­da­nia Cam Mitchell.

Je­żeli na­ukowcy z Ka­nady mają ra­cję, wnio­ski na­ukow­ców oba­lają po­pu­larny po­gląd gło­szący, że wy­ko­rzy­sty­wa­nie du­żych ob­cią­żeń jest naj­lep­szym spo­so­bem na wzrost masy mię­śnio­wej i siły.

Wielu do­ro­słych ma pro­blemy ze sta­wami, które wy­klu­czają ćwi­cze­nie przy du­żych ob­cią­że­niach — pod­kre­śla Mit­chell — to ba­da­nie po­ka­zuje, że mają wy­bór i mogą ćwi­czyć z lżej­szymi i mniej onie­śmie­la­ją­cymi cię­żar­kami i wciąż będą mieć z tego korzyści.

Pod wa­run­kiem, że pójdą na si­łow­nię, by za­dbać o swoją kon­dy­cję 🙂 Za­chę­camy do wy­gi­na­nia ciała!

Powiązane materiały: