Przejdź do treści

Części zamienne dla człowieka

Ja­kość i ilość „czę­ści za­mien­nych” dla czło­wieka cały czas ro­śnie. Na­leżą do nich mię­dzy in­nymi sztuczne stawy bio­drowe. Choć nie­raz są nie­zbęne, nie są trwałe, a wła­ści­wie… nie były, bo wła­śnie się to zmienia.

Choć za­wsze były wy­ko­nane z ma­te­ria­łów, które miały za­pew­nić ich trwa­łość, jak ce­ra­mika i ty­tan, nie wy­star­czały na całe ży­cie. Do­ty­czyło to zwłasz­cza „pod­mian” u mło­dych osób. Z pew­no­ścią naj­mniej kom­for­towe było ob­lu­zo­wy­wa­nie się czę­ści za­mo­co­wa­nych w ży­wej ko­ści, co zda­rzało się po kil­ku­na­stu la­tach. Po­wo­dem była tkanka miękka po­wsta­jąca wo­kół me­ta­lo­wych części.

Jak mówi Do­mi­nic Meek, kon­sul­tant-or­to­peda z So­uthern Ge­ne­ral Ho­spi­tal w Glas­gow, sztuczne stawy bio­drowe stały się ofiarą wła­snego suk­cesu — są wsz­cze­piane co­raz więk­szej licz­bie mło­dych, ak­tyw­nych pa­cjen­tów. Szkocki ze­spół bio­lo­gów, na­no­in­ży­nie­rów i chi­rur­gów opra­co­wał tech­no­lo­gię, dzięki któ­rej staw bio­drowy po­wi­nien wy­trzy­mać do końca życia.

Na­ukowcy chcą po­wlec naj­waż­niej­sze po­wierzch­nie pro­tez pla­sti­ko­wym „na­now­zo­rem”, aby za­chę­cić ko­mórki ma­cie­rzy­ste do two­rze­nia ko­ści w kon­tak­cie z no­wym sta­wem. Spe­cjalny wzór na­no­kro­pek z po­li­meru o skró­to­wej na­zwie PEREK (po­lia­ry­lo­ete­ro­ke­ton) spra­wia, że wo­kół im­plantu po­wstaje kość, a nie tkanka miękka. Dzięki temu nie­bez­pie­czeń­stwo ob­lu­zo­wa­nia maleje.

Pro­to­typ ma być go­towy w naj­bliż­szych la­tach. Tech­no­lo­gia może zna­leźć za­sto­so­wa­nie także w pro­te­zach in­nych sta­wów — na przy­kład ko­la­no­wych — oraz w walce z osteoporozą.

Powiązane materiały: