Przejdź do treści

Czas działa na naszą korzyść

In­te­li­gent­nych de­cy­zji nie po­dej­muje się w mgnie­niu oka. Tym­cza­sem lu­dzie stają się co­raz bar­dziej niecierpliwi. 

Wszystko przez tech­no­lo­gię — twier­dzi prof. Frank Part­noy z Uni­ver­sy­tetu San Diego. Ko­rzy­sta­nie z wszech­obec­nych tech­no­lo­gicz­nych no­wi­nek i udo­god­nień po­wo­duje, że do­ko­ny­wane przez nas de­cy­zje są czę­sto za szyb­kie i zbyt impulsywne.

Brak ocze­ki­wa­nia i cier­pli­wo­ści po­wo­duje, że czę­sto po­dej­mu­jemy gor­sze de­cy­zje, je­ste­śmy mniej skon­cen­tro­wani — za­uważa prof. Frank Part­noy — to, co od­róż­nia nas od zwie­rząt, to umie­jęt­ność my­śle­nia o przy­szło­ści, jed­nak tech­no­lo­gia po­wo­duje, że dzia­łamy im­pul­syw­nie, in­stynk­tow­nie i bez wy­star­cza­ją­cej re­flek­sji, mu­simy za­cząć re­ago­wać jak lu­dzie, a nie jak zwie­rzęta, nie tylko przy­nosi to zy­ski krót­ko­ter­mi­nowe, ale jest w na­szym do­brze po­ję­tym dłu­go­fa­lo­wym interesie. 

Part­noy przy­znaje, że umie­jęt­ność cze­ka­nia jest po­mocna w wielu dzie­dzi­nach ży­cia, nie­za­leż­nie od tego, czy na­szym ce­lem jest osią­ga­nie suk­ce­sów w spo­rcie czy na in­nej płasz­czyź­nie ży­cia. Na po­twier­dze­nie swych tez na­uko­wiec po­daje przy­kłady z do­świad­czeń osób z róż­nych dzie­dzin życia.

Przy­kład ze sportu — słynny te­ni­si­sta ame­ry­kań­ski, Jimmy Con­nors, który po­tra­fił zmie­nić bieg gry, dzięki temu, że wstrzy­my­wał się jak naj­dłu­żej przed ude­rze­niem piłki. To da­wało mu wię­cej czasu na ana­li­zo­wa­nie kie­runku i pręd­ko­ści, z jaką zmie­rza piłka i spo­sobu, w jaki na­leży ją uderzyć.

Chcę prze­ko­nać i za­pew­nić lu­dzi, że mają oni wię­cej czasu na pod­ję­cie de­cy­zji niż im się wy­daje — przy­znaje na­uko­wiec — pa­mię­tajmy, że czas działa na na­szą ko­rzyść i po­zwala na po­dej­mo­wa­nie lep­szych decyzji.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów