Przejdź do treści

Ćwicz mniej niż więcej!

Do­bra in­for­ma­cja dla osób, które chcą szybko schud­nąć, ale są zbyt le­niwe lub za­bie­gane. Nie trzeba ka­to­wać się wie­lo­go­dzin­nymi treningami.

Ta­kie same efekty dają ćwi­cze­nia o umiar­ko­wa­nej in­ten­syw­no­ści trwa­jące za­le­d­wie pół go­dziny. Wła­śnie od­kryli to Duń­czycy, prze­te­sto­wali i… zrzu­cili bez wy­siłku śred­nio 3,6 kg w ciągu 3 mie­sięcy. W ba­da­niach nad opty­mal­nym cza­sem ćwi­czeń fi­zycz­nych wzięło udział 60 męż­czyzn, któ­rzy wcze­śnie pro­wa­dzili sie­dzący tryb ży­cia, uni­ka­jąc wy­siłku jak ognia.

Pro­gram trwał 13 ty­go­dni. Jedna trze­cia ba­da­nych wy­ko­ny­wała co­dzien­nie tre­ning fi­zyczny trwa­jący go­dzinę, druga ćwi­czyła tylko przez 30 mi­nut, a trze­cia grupa nie ćwi­czyła wcale. Uczest­nicy grup ćwi­czą­cych no­sili mo­ni­tory rytmu serca i licz­niki ka­lo­rii pod­czas tre­ningu. Wy­niki były zaskakujące.

Oka­zało się, że nie trzeba ćwi­czyć do utraty tchu. 30 mi­nut dzien­nie śred­nio in­ten­syw­nych ćwi­czeń fi­zycz­nych, pro­wa­dzo­nych na po­zio­mie mniej wię­cej 70% Hr max (de­li­katne po­ce­nie się ) przy­nie­sie ta­kie same efekty w chud­nię­ciu jak in­ten­syw­niej­sze ćwi­cze­nia trwa­jące godzinę!

Co wię­cej, in­ten­sywny tre­ning fi­zyczny wcale nie po­zwoli Ci na szyb­sze schud­nię­cie i utratę ca­łej masy ka­lo­rii! Ile schu­dli Duń­czycy w cza­sie 3‑miesięcznych ba­dań? Za­równo osoby z grupy tre­nu­ją­cej go­dzinę jak i osoby z grupy tre­nu­ją­cej pół go­dziny stra­ciły po 4 ki­lo­gramy tkanki tłusz­czo­wej. Co do ilo­ści zrzu­co­nych ki­lo­gra­mów, przo­do­wali męż­czyźni, któ­rzy ćwi­czyli 30 mi­nut dzien­nie — zrzu­cili śred­nio po 3,6 ki­lo­grama. Na­to­miast osoby tre­nu­jące całą go­dzinę zrzu­cili tylko śred­nio po 2,7 kilograma.

Duń­scy na­ukowcy twier­dzą, że spo­wo­do­wane jest to tym, że osoby ćwi­czące pół go­dziny dzien­nie ćwi­czą chęt­niej i z więk­szą we­rwą niż ci, któ­rzy mu­szą ćwi­czyć całą go­dzinę. Co prawda, osoby tre­nu­jące przez go­dzinę spalą około dwa razy wię­cej ka­lo­rii, jed­nakże po wy­siłku zje­dzą wię­cej niż ich ko­le­dzy ćwi­czący krócej.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów