Przejdź do treści

Co bada ludolog?

O czym my­śli­cie, kiedy sły­szy­cie słowo „gra”? Sko­ja­rze­nia wielu z Was idą pew­nie w kie­runku gier kom­pu­te­ro­wych, na przy­kład tych, które zwy­kło się na­zy­wać nie­zro­zu­mia­łymi dla la­ików skró­tami: cRPG, FPS, RTS, MMORPG… W świe­cie an­glo­ję­zycz­nym pod ha­słem lu­do­logy (do­słow­nie ‘na­uka o grach’) czę­sto kryje się wła­śnie ba­da­nie ta­kich form roz­rywki. Jed­nakże część na­ukow­ców za­chod­nich i więk­szość pol­skich ro­zu­mie po­ję­cie lu­do­lo­gii znacz­nie sze­rzej, jako do­ty­czące wszel­kich moż­li­wych ty­pów gier. Przyj­rzyjmy się temu, jak sze­roki za­kres zja­wisk in­te­re­suje tych badaczy.

Lu­do­lo­dzy mogą się zaj­mo­wać po­pu­lar­nymi spor­tami za­wo­do­wymi i ama­tor­skimi, ta­kimi jak piłka nożna, ko­szy­kówka, siat­kówka, ba­se­ball, a swego czasu w Pol­sce – skoki nar­ciar­skie. Nie ma też po­wodu, aby nie ba­dali gier umy­sło­wych: war­ca­bów, bry­dża, po­kera, sza­chów. Cza­sem ba­da­czy in­te­re­sują roz­rywki upra­wiane od se­tek, je­żeli nie ty­sięcy lat (na przy­kład go), a cza­sami o wiele now­sze (współ­cze­sne gry kar­ciane i plan­szowe, od Do­mi­niona po Twi­li­ght Strug­gle).

Bar­dzo cie­kawe – nie tylko dla na­ukow­ców – są zja­wi­ska, które za­cie­rają gra­nicę mię­dzy tym, co jest grą, a tym, co nią nie jest. Na­leżą do nich mię­dzy in­nymi al­ter­nate re­ality ga­mes, czyli w do­słow­nym sen­sie: ‘gry prze­pla­ta­ją­cych się rze­czy­wi­sto­ści’, wpro­wa­dza­jące ele­menty fik­cji (nu­mery te­le­fo­nów, frag­menty ksią­żek, strony in­ter­ne­towe) do na­szego co­dzien­nego świata. Ko­lej­nym przy­kła­dem mógłby być nurt per­va­sive ga­ming, to jest spe­cy­ficz­nej formy roz­rywki opra­co­wa­nej przez nor­dyc­kich twór­ców LARP-ów…

…za­raz, za­raz, może nie wie­cie, czym są LARP‑y? Je­żeli tak, to sami wi­dzi­cie, jak za­ska­ku­ją­cymi rze­czami (oprócz tego, co wszy­scy znamy) po­tra­fią się zaj­mo­wać ba­da­cze gier. Wię­cej o ich za­in­te­re­so­wa­niach usły­szy­cie na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


By Agent Smith AttributionNoncommercial Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: