Przejdź do treści

Centrum Promocji Mody

Pierw­sze sko­ja­rze­nie z Ło­dzią? Obec­nie na pewno Ma­nu­fak­tura, kul­tura. Ale jesz­cze do nie­dawna Łódź była pręż­nym ośrod­kiem prze­my­słu tek­styl­nego. Więk­szość za­kła­dów tej branży upa­dła, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby wskrze­sić tra­dy­cje włó­kien­nic­twa. Stwo­rze­nie re­gio­nal­nego ośrodka kul­tu­ral­nego w po­wią­za­niu ze śro­do­wi­skiem na­uki i biz­nesu to cel pro­jektu re­ali­zo­wa­nego przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Łodzi.

Przy Cen­trum Pro­mo­cji Mody po­wsta­nie wie­lo­funk­cyjna aula pro­fe­sjo­nalna sala po­ka­zowa. Idea pro­jektu ma cha­rak­ter kom­plek­sowy łą­czący w so­bie dzia­ła­nia z za­kresu kul­tury, edu­ka­cji, przed­się­bior­czo­ści i ba­dań naukowych.

Aka­de­mia Sztuk Piek­nych bę­dzie tez pa­tro­nem roz­woju oto­cze­nia biz­nesu słu­żą­cego kształ­to­wa­niu po­wią­zań ko­ope­ra­cyj­nych mię­dzy stu­den­tami i ab­sol­wen­tami Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi przy współ­udziale branży tek­stylno –odzie­żo­wej re­gionu łódz­kiego. Dzia­ła­nia ja­kie prze­wi­duje re­ali­za­cja pro­jektu do­star­czą stu­den­tom, ab­sol­wen­tom Ka­te­dry Ubioru klu­czo­wych in­for­ma­cji, które po­pra­wią ich przy­szłe funk­cjo­no­wa­nie na rynku mody, pod­niosą świa­do­mość na te­mat no­wych tech­no­lo­gii, tech­nik oraz świa­to­wych tren­dów w mo­dzie. W ra­mach pro­jektu Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi bę­dzie pro­wa­dziła dzia­łal­ność do­rad­czo –in­for­ma­cyjną, pro­mo­cyjną oraz wy­sta­wien­ni­czą. W ob­szar ten wpi­suje się rów­nież współ­praca z pro­jek­tan­tami, sty­li­stami, se­mi­na­ria no­wych tech­no­lo­gii oraz wy­jazdy na świa­towe targi mody i tech­no­lo­gii włó­kien­ni­czych ce­lach edu­ka­cyj­nych. Pro­jekt do­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tury Dzie­dzic­twa Na­ro­do­wego, jest re­ali­zo­wany jest w ter­mi­nie sty­czeń 2010 — gru­dzień 2012.

Co będzie się działo dzięki Centrum Promocji Mody?

  • po­wsta­nie pro­fe­sjo­nalna sala po­ka­zowo-wy­sta­wowa, wy­po­sa­żona w sprzęt oświe­tle­niowy i na­gła­śnia­jący nie od­bie­ga­jący od stan­dar­dów świa­to­wych. Za­da­niem CPM bę­dzie or­ga­ni­zo­wa­nie pro­mo­cyj­nych po­ka­zów mody dla przed­się­biorstw współ­pra­cu­ją­cych z Aka­de­mią jak rów­nież pro­mo­cja mło­dych projektantów;
  • po­wsta­nie aula wie­lo­funk­cyjna peł­niąca rolę edu­ka­cyjną i kul­tu­ralną. Aula bę­dzie je­dyną salą w re­gio­nie, o tak du­żej po­wierzchni, która bę­dzie sku­piać wy­da­rze­nia kul­tu­ralne o zna­cze­niu re­gio­nal­nym, kra­jo­wym oraz międzynarodowym;
  • umocni się współ­praca po­mię­dzy przed­się­bior­stwami, szcze­gól­nie sek­tora MŚP a uczel­nią, w szcze­gól­no­ści Ka­te­drą Ubioru i Tkaniny;
  • wzmocni się po­ten­cjał dy­dak­tyczny uczelni;
  • mło­dzi, uta­len­to­wani pro­jek­tanci i twórcy kul­tury będą mieli szansę na efek­tywną pro­mo­cja twórczości;
  • wzmocni się po­ten­cjał ba­daw­czo-roz­wo­jowy zwią­zany z in­no­wa­cyj­nymi roz­wią­za­niami w za­kre­sie ma­te­ria­łów włó­kien­ni­czych od­po­wia­da­ją­cych ak­tu­al­nym tren­dom mody i wzor­nic­twa, a jed­no­cze­śnie bez­piecz­nych dla użytkownika

Zor­ga­ni­zo­wano cykl se­mi­na­riów i szko­leń do­ty­czą­cych bie­żą­cych in­for­ma­cji tren­dów świa­to­wej mody, naj­now­szych ten­den­cji i tech­no­lo­gii a także tech­nik sprze­daży, kre­owa­nia po­trzeb i ich re­ali­za­cji oraz warsz­taty dot. vi­sual merchandisingu. 

Bar­dzo waż­nym czyn­ni­kiem utrzy­ma­nia wy­so­kiego po­ziomu pol­skiego wzor­nic­twa jest dba­łość o roz­wój naj­zdol­niej­szych pro­jek­tan­tów. W tym celu w ra­mach Kla­stra zor­ga­ni­zo­wane będą kon­kursy dla pro­jek­tan­tów, ma­jące na celu wy­ło­nie­nie naj­bar­dziej obie­cu­ją­cych ar­ty­stów i po­moc im w za­ist­nie­niu na pro­fe­sjo­nal­nym rynku zawodowym. 

W ra­mach kla­stra stu­denci ob­jęci pro­gra­mem zwie­dzili już Targi In­digo w Pa­ryżu, Pitti Uomo we Flo­ren­cji, CPM w Mo­skwie, In­digo w No­wym Jorku. Udział w tar­gach po­zwo­lił stu­den­tom na za­po­zna­nie się z naj­now­szymi tren­dami w mo­dzie oraz na zo­rien­to­wa­niu się jak funk­cjo­nuje moda w róż­nych re­jo­nach świata.

Powiązane materiały: