Przejdź do treści

Bułka z bananem daje kopa!

Na­ukowcy z North Ca­ro­lina Re­se­arch Cam­pus wła­śnie po­twier­dzili to, co Adam Ma­łysz wie­dział juz kil­ka­na­ście lat wcze­śniej. Ba­nany dają ta­kiego sa­mego kopa ener­ge­tycz­nego co na­poje izo­to­niczne, a przy tym mają o wiele mniej kalorii.

Nie tylko od­kry­li­śmy, że nie było żad­nej wy­raź­nej róż­nicy w dzia­ła­niu ba­na­nów i na­po­jów izo­to­nicz­nych — wy­ja­śnił au­tor ba­dań dr Da­vid Nie­man — oka­zało się na­wet, że zje­dze­nie owo­ców przy­nosi więk­sze korzyści. 

Ba­da­nia prze­pro­wa­dzili na gru­pie tre­nu­ją­cych ro­we­rzy­stów. Spor­towcy w trak­cie trzy­go­dzin­nego tre­ningu, co 15 mi­nut spo­ży­wali szklankę izo­to­nika albo po­łówkę ba­nana. Eks­pe­ry­ment po­ka­zał, że ba­nany do­star­czały ro­we­rzy­stom więk­szej ilo­ści skład­ni­ków, tj. an­ty­ok­sy­danty, któ­rych nie za­wie­rają na­poje izotoniczne.

Ba­nany są także cen­nym źró­dłem po­tasu, wi­ta­miny B6 i błon­nika. Na­ukowcy jed­no­znacz­nie stwier­dzili, że ba­nany za­wie­rają mie­szankę zdrow­szych cu­krów, któ­rych spor­towcy po­trze­bują do pod­nie­sie­nia po­ziomu energii.

My­ślę, że jest wielu spor­tow­ców, któ­rzy nie­chęt­nie się­gają po ta­kie na­poję, bę­dące w rze­czy­wi­sto­ści sma­kową mie­szanką cu­krów i wody — pod­su­mo­wuje dr Nie­man — wy­niki ba­dań po­ka­zują, że ist­nieją inne, zdrow­sze i rów­nie sku­teczne al­ter­na­tywy dla sportowców. 

Jak bułka… z ba­na­nem – mógłby do­dać Małysz.

Powiązane materiały: