Przejdź do treści

Wiadomości

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bi­cie ob­ser­wo­wać roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jesz­cze wiele ta­jem­nic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycz­nej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierw­szy zna­lazł tran­zyt pla­nety po­za­sło­necz­nej PH2b. Swego od­kry­cia do­ko­nał w ser­wi­sie Od​kryw​cy​Pla​net​.pl, który jest pol­ską wer­sją językową […]

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kie­dyś ma­rzyły się nam szklane domy. Te­raz, być może, za­stą­pią je domy z po­pio­łów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­lo­gia, za­tem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­de­mii Gó­r­ni­­czo-Hu­t­ni­­czej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wa­nia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­la­nia wę­gli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­ka­cji, można do­da­wać do ce­mentu i be­tonu oraz uży­wać w spo­iwach wy­ko­rzy­sty­wa­nych przy bu­do­wie dróg. AGH za­warła już […]

Podgląd: Nasze roboty wywalczyły medale

Nasze roboty wywalczyły medale

Słowo „ro­bot” co­raz rza­dziej ko­ja­rzy się nam z kuch­nią. One same zo­raz śmie­lej po­czy­nają so­bie w na­szej rze­czy­wi­sto­ści. Wszystko za sprawą na­ukow­ców, któ­rzy stal pra­cują nad ich ulep­sze­niem. Także Po­lacy mają tu­taj spore osią­gnię­cia. Nasi kon­struk­to­rzy zdo­byli wła­śnie 10 me­dali w naj­waż­niej­szych eu­ro­pej­skich za­wo­dach ro­bo­tów Ro­bot­Chal­lenge, które od­były się w Wied­niu. Dzięki temu już trzeci raz z rzędu byli też […]

Podgląd: Gates daje milion dolarów na bezpieczny…

Gates daje milion dolarów na bezpieczny…

Choć nie­któ­rzy po­li­tycy i ar­ty­ści uży­wają wul­ga­ry­zmów pu­blicz­nie i bez więk­szego wstydu, to są te­maty, które jed­nak wciąż po­wo­do­wać mogą ru­mie­niec wstydu. Na­leży do nich… seks. Bill Ga­tes rzu­cił nie lada wy­zwa­nie na­ukow­com, zwią­zane wła­śnie z tą in­tymną sferą na­szego ży­cia. Cho­dzi o zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­nie… pre­zer­wa­tywy! Je­śli sprawa ta w pierw­szej chwili wy­wo­łała uśmie­szek, to nie­słusz­nie, bo jest bar­dzo po­ważna. Nie­mal tak […]

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bar­dzo in­te­re­su­ją­cego i na­gle… koń­czy się za­si­la­nie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycz­nie zaj­muje się fo­to­gra­fią prze­żył ta­kie chwile. Te­raz wy­star­czy mieć pod ręką apa­rat na korbkę! Wła­śnie ta­kie urzą­dze­nie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­po­nii. Firma Su­per­he­adz za­pre­zen­to­wała pierw­szy na świe­cie apa­rat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla sie­bie ener­gię. Czer­pie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub z krę­ce­nia korbką. Choć […]

Podgląd: Muzyczny transformator Tesli

Muzyczny transformator Tesli

Stu­denci kra­kow­skiej Aka­de­mii Gó­r­ni­­czo-Hu­t­ni­­czej wy­ko­nali od pod­staw trans­for­ma­tor Te­sli za­si­lany przez układ ener­go­elek­tro­niczny, który za po­mocą wy­ła­do­wań może od­twa­rzać wy­brane me­lo­die. Trans­for­ma­tor Te­sli (cewka Te­sli) to ro­dzaj trans­for­ma­tora na rdze­niu po­wietrz­nym, wy­na­le­ziony pod ko­niec XIX wieku, dzięki któ­remu moż­liwe jest wy­twa­rza­nie w ob­wo­dzie re­zo­nan­so­wym na­pię­cia o bar­dzo du­żych war­to­ściach na­wet rzędu kilku mi­lio­nów wolt. Da­mian Pala, Mateusz […]

Podgląd: Polski finał Imagine Cup coraz bliżej

Polski finał Imagine Cup coraz bliżej

Gra, która po­może wal­czyć z in­dy­wi­du­al­nymi fo­biami, apli­ka­cja ra­tu­jąca w sy­tu­acji klęsk ży­wio­ło­wych czy pro­gramy wy­ko­rzy­stu­jące roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość — ta­kie pro­jekty zna­la­zły się wśród 15 naj­lep­szych, wy­bra­nych w pol­skim eta­pie kon­kursu Ima­gine Cup. To naj­więk­szy na świe­cie kon­kurs tech­no­lo­giczny dla stu­den­tów. W tym roku dru­żyny wal­czyć będą o na­grody w trzech głów­nych dzie­dzi­nach: „Gry”, „In­no­wa­cje” i „Pro­jekty Spo­łeczne”. Na ra­zie w każ­dej z kategorii […]

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­ge­dią, ale rów­nież po jej za­koń­cze­niu do­cho­dzić może do wielu tra­ge­dii. Mię­dzy in­nymi dzięki za­an­ga­żo­wa­niu księż­nej Diany za­częto gło­śno mó­wić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wi­lów. Nie­stety na świe­cie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 mi­nut gi­nie jedna osoba. Te­raz ko­rzy­sta­jąc ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­ko­wać w ziemi wła­śnie miny. Choć […]

Podgląd: Cyber-oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­star­czy do­bry po­mysł. Trzeba umieć go „sprze­dać”. Do­sko­nale wie­dzą o tym fi­na­li­ści kon­kursu, który mo­gli­śmy oglą­dać w TVP. Cy­­ber-oko, słu­żące do dia­gnozy i te­ra­pii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzo­wie, któ­rzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­ło­wej gali w TVP1. Sys­tem po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czy­żew­skiego w Ka­te­drze Sys­te­mów Mul­ti­me­dial­nych Wy­działu Elek­tro­niki, Telekomunikacji […]

Podgląd: Konkurencja dla gazu łupkowego

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­po­nia, cał­ko­wi­cie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­to­wej, zna­la­zła al­ter­na­tywne źró­dło ener­gii. Opra­co­wała tech­no­lo­gię wy­do­by­cia gazu ze złóż hy­dra­tów me­tanu. Je­śli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po ga­zie łup­ko­wym — re­wo­lu­cję w wy­do­by­ciu me­tanu. Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­ną­cym lo­dem” lub „me­ta­no­wym lo­dem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w któ­rych po­mię­dzy zmrożonymi […]

Strona 1 z 56 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›