Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zrównoważony transport’

Podgląd: Podgrzewać ścieżki rowerowe?

Podgrzewać ścieżki rowerowe?

W Ho­lan­dii, a więc w kraju, w któ­rym jest wię­cej ro­we­rów niż miesz­kań­ców, trwają prace nad pro­jek­tem ogrze­wa­nia ście­żek ro­we­ro­wych ener­gią geo­ter­malną. Bę­dzie cie­plej, ale przede wszyst­kim bez­piecz­niej. Cho­dzi o to, by pod ścieżką ro­we­rową umie­ścić in­sta­la­cję za­po­bie­ga­jącą two­rze­niu się ob­lo­dze­nia w zi­mie — wy­ja­śnia Mar­cel Bo­ere­fijn, in­ży­nier od­po­wie­dzialny za ten pro­jekt w ośrodku ba­daw­czym Tauw. Na ra­zie jed­nak pro­jekt jest na […]