Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘złoto’

Podgląd: Mrówki i termity na tropie złota

Mrówki i termity na tropie złota

Prze­mysł wy­do­byw­czy jest bar­dzo ważną ga­łę­zią au­stra­lij­skiej go­spo­darki. Po­szu­ki­wa­nie no­wych złóż, szcze­gól­nie złota, jest jed­nak co­raz trud­niej­sze i bar­dziej kosz­towne. Aby temu za­ra­dzić na­ukowcy z CSIRO (Com­mon­we­alth Scien­ti­fic and In­du­strial Re­se­arch Or­ga­ni­sa­tion), po­sta­no­wili się przyj­rzeć na­tu­ral­nym gór­ni­kom — mrów­kom i ter­mi­tom. Wy­niki ba­dań en­to­mo­lo­gów na au­stra­lij­skich te­re­nach zło­to­no­śnych były za­ska­ku­jące. Mro­wi­ska i ter­mi­tiery za­wie­rały duże stę­że­nia złota, co — zda­niem naukowców […]

Podgląd: Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Czę­sto sły­szymy o „bo­gac­twach na­tu­ral­nych”, które kryje zie­mia. Po­szu­ku­jemy ich, wy­do­by­wamy i ko­rzy­stamy. Czy za­sta­na­wia­li­ście się skąd się zna­la­zły w ziemi. Albo ogól­nie — na Ziemi? To dru­gie py­ta­nie jest chyba bar­dziej wła­ściwe. Zwasz­cza po lek­tu­rze pracy na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Bri­stolu. Prze­ba­dali oni naj­star­sze skały mię­dzy in­nymi z Gren­lan­dii. Tak do­szli do wnio­sku, że więk­szość znaj­du­ją­cych się w nich me­tali szla­chet­nych, w tym […]