Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘złodziej’

Podgląd: Nauka w służbie złodziei

Nauka w służbie złodziei

Prze­stępcy co­raz czę­ściej ko­rzy­stają z na­uko­wych me­tod. Ga­zrurkę za­stę­pują ska­nery, ka­mery, la­sery. Mimo zmiany me­tody, efekt jest ten sam — ko­muś, gdzieś giną pie­nią­dze. Od ja­kie­goś czasu na ich ce­low­niku zna­la­zły się ban­ko­maty. Kilka dni temu miesz­kań­com Szcze­cina ko­rzy­sta­ją­cym z z ban­ko­ma­tów za­częły gi­nąć pie­nią­dze. Oka­zało się, że ktoś „ko­pio­wał” ich karty i wy­pła­cał pie­nią­dze… w Ar­gen­ty­nie. Ta­kich przypadków […]