Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ziemia’

Podgląd: Czas się kiedyś zatrzyma?

Czas się kiedyś zatrzyma?

Nie ma­cie cza­sami wra­że­nia, że czas pę­dzi jak opę­tany i wciąż jest go za mało? Hisz­pań­scy na­ukowcy wy­su­nęli tym­cza­sem teo­rię, że czas zwal­nia i wszystko zmie­rza do tego, że w przy­szło­ści cał­ko­wi­cie się za­trzyma. Au­to­rami tych re­we­la­cji, za­miesz­czo­nych w Phy­si­cal Re­view, są spe­cja­li­ści z dwóch re­no­mo­wa­nych hisz­pań­skich uczelni — Uni­wer­sy­tetu Kraju Ba­sków oraz uczelni w Sa­la­mance. Ich wnio­ski na te­mat czasu […]

Podgląd: Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­no­mów z Chile, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Hisz­pa­nii zna­lazł oznaki ży­cia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zu­jąc ziem­skie świa­tło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­da­wać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje ży­cie na Ziemi to fakt oczy­wi­sty, wy­star­czy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szu­kać w ko­smo­sie. Jed­nak na­ukowcy te­sto­wali w ten spo­sób nową tech­nikę, którą bę­dzie można w przy­szło­ści zastosować […]

Audycja 40 — Bruce’a Willisa zatrudnię od zaraz, czyli co grozi Ziemi

Co to są pla­ne­to­idy po­ten­cjal­nie nie­bez­pieczne? Jak je wy­kryć? Jak się ich pozbyć?

Podgląd: Kopernik już u Mendelejewa

Kopernik już u Mendelejewa

Na dru­ko­wa­nych od li­sto­pada ta­bli­cach przed­sta­wia­ją­cych układ okre­sowy pier­wiast­ków po­ja­wią się trzy nowe na­zwy. Pier­wia­stek o licz­bie ato­mo­wej 110 — darm­stad­tium (Ds), 111-ro­e­nt­ge­­nium (Rg) oraz 112 — co­per­ni­cium (Cn), które otrzy­mało tę na­zwę na cześć Mi­ko­łaja Ko­per­nika. Kto i dla­czego uho­no­ro­wał w ten spo­sób pol­skiego astro­noma do­wie­cie się po­ni­żej. Zna­nych jest 118 pier­wiast­ków, 6 jest jesz­cze bez na­zwy, ale […]

Czy teleskop Hubble’a jest sterowany z ziemi?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Czy te­le­skop Hub­ble’a jest ste­ro­wany z ziemi? 

Czy teleskop Hubbla, przez to, że umieszczony na orbicie, jest lepszy od tych stojących na ziemi?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Czy te­le­skop Hub­bla, przez to, że umiesz­czony na or­bi­cie, jest lep­szy od tych sto­ją­cych na ziemi? 

Podgląd: Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Czę­sto sły­szymy o „bo­gac­twach na­tu­ral­nych”, które kryje zie­mia. Po­szu­ku­jemy ich, wy­do­by­wamy i ko­rzy­stamy. Czy za­sta­na­wia­li­ście się skąd się zna­la­zły w ziemi. Albo ogól­nie — na Ziemi? To dru­gie py­ta­nie jest chyba bar­dziej wła­ściwe. Zwasz­cza po lek­tu­rze pracy na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Bri­stolu. Prze­ba­dali oni naj­star­sze skały mię­dzy in­nymi z Gren­lan­dii. Tak do­szli do wnio­sku, że więk­szość znaj­du­ją­cych się w nich me­tali szla­chet­nych, w tym […]

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 10

Shot Naukowy — Odcinek 10

Czy energię geotermalnej można pozyskać z każdego miejsca na Ziemi?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 15 Czy ener­gię geo­ter­mal­nej można po­zy­skać z każ­dego miej­sca na Ziemi?

Audycja 14 – Zadomowić się na ziemi, czyli o ekologicznym budownictwie

Jak bu­do­wać, żeby nie nisz­czyć? Jak dom pa­sywny ak­tyw­nie chroni środowisko?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›