Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zdrowie’

Podgląd: Zamknij się na otwartą przestrzeń

Zamknij się na otwartą przestrzeń

Biura typu open space kró­lują w pol­skich biu­row­cach. Pra­cu­jący w nich lu­dzie mogą ła­twiej się ze sobą po­ro­zu­mie­wać, mają wię­cej prze­strzeni, którą też ła­twiej za­go­spo­da­ro­wać. Jed­nym sło­wem same plusy. Trzeba jed­nak pa­mię­tać, by te plusy nie przy­sło­niły nam mi­nu­sów. „Open space” to typ biura, w któ­rym pra­cow­nicy sie­dzą na du­żej hali, a ich biurka od­dziela tylko nie­wielka, cienka ścianka. […]

Podgląd: Jama ustna, przełyk, żołądek, jelita…

Jama ustna, przełyk, żołądek, jelita…

Dlaczego powszechnie używa się do zastępowania mięsa soi, a nie, na przykład, fasoli?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Dla­czego po­wszech­nie używa się do za­stę­po­wa­nia mięsa soi, a nie, na przy­kład, fasoli?

Co by się stało, gdybyśmy kompletnie zrezygnowali z jedzenia mięsa?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Co by się stało, gdy­by­śmy kom­plet­nie zre­zy­gno­wali z je­dze­nia mięsa?

Czym zastąpić tradycyjny kotlet schabowy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Czym za­stą­pić tra­dy­cyjny ko­tlet schabowy?

Wegetariańskie przepisy

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 We­ge­ta­riań­skie przepisy

Czy ryba to potrawa wegetariańska?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Czy ryba to po­trawa wegetariańska?

Podgląd: Oddaj krew! Relacja z „Wampiriady”

Oddaj krew! Relacja z „Wampiriady”

Audycja 30 – Jak upiec chleb świeży przez dwa lata, czyli o konserwantach i przechowywaniu żywności

Co to są kon­ser­wanty? czy są szko­dliwe? czym mleko UHT różni się od zwy­kłego? Czy glu­ten psze­niczny, do­da­wany do pie­czywa, to też konserwant?

Audycja 29 – Czym pachnie aromat identyczny z naturalnym? Czyli jak stworzyć zapach

Czym różni się za­pach od aro­matu? jak wy­do­być za­pach z ro­ślin? Czy za po­mocą za­pa­chu można ma­ni­pu­lo­wać ludźmi? 

Strona 5 z 6 ‹ Pierwszy 2 3 4 5 6 Ostatni ›