Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zdrowie’

Podgląd: Graj w zielone — o zdrowie!

Graj w zielone — o zdrowie!

Mamy już nie­stety je­sień, a więc także se­zon zwięk­szo­nej po­dat­no­ści na róż­nego ro­dzaju in­fek­cje i cho­roby. Chcesz być zdrowy? Po­ko­chaj to, co zie­lone! Jedz bro­kuły, ka­pu­stę czy szpi­nak! Zie­lone wa­rzywa w bar­dzo ko­rzystny spo­sób wpły­wają na nasz układ od­por­no­ściowy. Udo­wod­nili to na­ukowcy z In­sty­tutu Ba­bra­ham w Cam­bridge. Zie­lone wa­rzywa za­pew­niają pra­wi­dłową pracę lim­fo­cy­tów in­tra­epi­te­lial­nych (IEL) w je­li­cie cien­kim i skó­rze. Lim­fo­cyty intraepitelialne […]

Podgląd: Piękne, ale czy zdrowe?

Piękne, ale czy zdrowe?

Ta­tu­aże były kie­dyś do­meną prze­stęp­czego śro­do­wi­ska. Dziś ro­bią je so­bie gwiazdy mu­azyki czy sportu, oraz na­śla­du­jące je na­sto­latki, ale też… ele­ganc­kie ko­biety. Je­śli ba­da­nia nie kła­mią taką ozdobę na ciele ma przy­naj­mniej 25% osób przed trzy­dziestką. O gu­stach się nie dys­ku­tuje, ale o zdro­wiu na­wet na­leży. De­cy­du­jąc się na zro­bie­nie ta­tu­ażu, mało kto my­śli o środ­kach, ja­kie przedostają […]

Podgląd: Czy polskim naukowcom uda się stworzyć szczepionkę na malarię?

Czy polskim naukowcom uda się stworzyć szczepionkę na malarię?

Ma­la­ria to obok AIDS i gruź­licy jedna z naj­groź­niej­szych cho­rób za­kaź­nych. We­dług róż­nych sza­cun­ków rocz­nie na świe­cie z po­wodu ma­la­rii umiera od 1 do 3 mln lu­dzi, znaczna więk­szość z nich to miesz­kańcy Afryki. Od­po­wie­dzialne są za nią jed­no­ko­mór­kowe pier­wot­niaki — za­rodźce — z ro­dzaju Pla­smo­dium. Do za­ka­że­nia do­cho­dzi pod­czas uką­sze­nia czło­wieka przez sa­micę ko­mara z ro­dzaju Ano­phe­les (do któ­rych na­leży m.in. wi­dli­szek). Jak dotąd […]

Podgląd: Przesyłam całuski

Przesyłam całuski

Roz­mowę z uko­chaną osobą przez te­le­fon mo­żemy za­li­czyć do przy­jem­nych chwil w na­szym ży­ciu. Zwłasz­cza, je­śli dzieli nas pewna od­le­głość i nie mo­żemy wi­dy­wać się zbyt czę­sto. Jed­nak po­że­gna­nie sło­wami „ca­łuję cię” po­zo­sta­wia pe­wien nie­do­syt. Mo­żemy so­bie ten po­ca­łu­nek wy­obra­zić, mo­żemy go usły­szeć, ale go nie po­czu­jemy. Chyba, że roz­ma­wiać i ca­ło­wać bę­dziemy przez nie­ty­powy te­le­fon. Pro­to­typ apa­ratu przesyłającego […]

Podgląd: Sztuczny uklad pokarmowy

Sztuczny uklad pokarmowy

Podgląd: Aaaaapsik! Chili poproszę

Aaaaapsik! Chili poproszę

Lato po­woli ustę­puje je­sieni, choć po­dobno wrze­sień, a przy­naj­mniej jego po­czą­tek, ma być jesz­cze cie­pły. Noce jed­nak już są chłodne i o ka­tar nie­trudno. Dzięki pracy ame­ry­kań­skich na­ukow­ców przed­sta­wiamy więc smaczny, ale ostry spo­sób na chore za­toki. Kiedy Ko­lumb przy­wiózł ostrą pa­prykę z Ha­iti, szybko zdo­była ona po­pu­lar­ność w Eu­ro­pie, a me­dy­cyna lu­dowa rów­nie szybko do­ce­niła jej lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści. Potwierdziła […]

Podgląd: Nie garb się!

Nie garb się!

Nie garb się! Wy­pro­stuj się! Ile razy sły­sze­li­ście ta­kie uwagi? Silny i pro­sty krę­go­słup jest oczy­wi­ście bar­dzo ważny. Te­raz dbać bę­dzie o to ka­mera in­ter­ne­towa. Dzięki na­ukow­com z uni­wer­sy­tetu Ben Gu­riona w Ne­gev pra­cow­nicy biu­rowi będą mieli szansę za­cho­wać wła­ściwą po­stawę w pracy. Cały czas oczy­wi­ście mamy na my­śli spo­sób sie­dze­nia przy biurku. Opra­co­wany przez mul­ti­dy­scy­pli­narny ze­spół na­ukow­ców sys­tem po­zwala unik­nąć bolesnych […]

Podgląd: Dentystom już dziękujemy!

Dentystom już dziękujemy!

Któż z nas nie boi się sia­dać na fo­tel den­ty­styczny? Już sama myśl o tym, że trzeba iść do den­ty­sty dla wielu z nas jest po­wo­dem stresu, a wręcz den­to­fo­bii. Na­wet sto­so­wane czę­sto znie­czu­le­nie przy bo­ro­wa­niu zęba nie li­kwi­duje stra­chu. Dla tych wszyst­kich mamy do­brą wia­do­mość! Na­ukowcy cały czas szu­kają al­ter­na­tyw­nego spo­sobu usu­wa­nia próch­nicy (którą fa­chowo na­zy­wają tkanką próchniczą). […]

Podgląd: Piliśmy dużo piwa — w celach naukowych

Piliśmy dużo piwa — w celach naukowych

Po­świę­ci­li­śmy się dla na­uki oraz dla was i prze­te­sto­wa­li­śmy 40 ga­tun­ków piwa z pię­ciu kon­ty­nen­tów. Nie było to ła­twe za­da­nie, ale chcie­li­śmy po­twier­dzić usta­le­nia hisz­pań­skich ba­da­czy. Uwaga — nie pró­buj­cie po­wta­rzać tego eks­pe­ry­mentu w wa­run­kach do­mo­wych! Były piwa ja­sne i ciemne, smaczne i… mniej smaczne. Nie bę­dziemy jed­nak tu­taj re­cen­zo­wać sma­ków, bo jest z nimi po­dob­nie jak z gu­stami. Hisz­pań­scy badacze […]

Podgląd: Żuj dłużej, by dłużej żyć

Żuj dłużej, by dłużej żyć

Czy trzeba re­zy­gno­wać z przy­jem­no­ści je­dze­nia? To bywa trudne. Zda­niem nie­któ­rych na­ukow­ców wy­star­czyć może dłuż­sze prze­żu­wa­nie. Po­wo­duje to szyb­sze po­wsta­nie uczu­cia sy­to­ści, a to oczy­wi­ście po­może zmniej­szyć liczbę spo­ży­tych ka­lo­rii. Pro­wa­dzący ta­kie ba­da­nia Adam Drew­now­ski z Uni­ver­sity of Wa­shing­ton Cen­ter for Obe­sity Re­se­arch w Se­at­tle po­twier­dza te ob­ser­wa­cje, ale rów­no­cze­śnie przy­znaje, że nie­zbędne są dal­sze ba­da­nia. Po­dobne ba­da­nia prowadzi […]

Strona 4 z 6 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 Ostatni ›