Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zdrowie’

Audycja 50 – Podgłośnić rzeczywistość, czyli o wspomaganiu słuchu

Jak to się dzieje, że sły­szymy? Jak wy­gląda no­wo­cze­sny apa­rat słu­chowy? Po co komu im­plant w ślimaku?

Audycja 49 — mali agenci, czyli o szczepionkach

Szcze­pić, nie szcze­pić? Co wła­ści­wie da­jemy so­bie wstrzyk­nąć i po co? Jak się robi an­ty­gen? czy pol­scy na­ukowcy po­mogą wal­czyć z malarią

Podgląd: Trucizna… może wyjść na zdrowie!

Trucizna… może wyjść na zdrowie!

Świat przy­rody pe­łen jest ge­nial­nie pro­stych roz­wią­zań, które do­brze by było wy­ko­rzy­stać w na­szym co­dzien­nym ży­ciu. Przy­rodę pod­pa­trują kon­struk­to­rzy i in­ży­nie­ro­wie. Czego jesz­cze mo­żemy się na­uczyć? Może jak prze­trwać? Oka­zuje się, że są owady, które zja­dają tru­jące ro­śliny i to wcale nie dla­tego, że są ich sma­ko­szami. Ro­bią tak, by same stały się mało atrak­cyjne jako prze­ką­ska dla […]

Audycja 48 — Zabić bakterie, czyli o antybiotykach

Czym są an­ty­bio­tyki? Czy wszystko da się nimi wy­le­czyć? Co to jest an­ty­bio­ty­ko­opor­ność i jak z nią walczyć?

Audycja 46 – Nerki mają głos, czyli o USG

Co to są ul­tra­dź­więki? Jak je prze­tłu­ma­czyć na ob­raz? Czy serce ma echo i co z tego wynika?

Podgląd: Nie pracuj za długo!

Nie pracuj za długo!

Pra­cuj, pra­cuj a garb ci sam wzro­śnie. To nie ko­niec złych wia­do­mo­ści. Pra­cu­jąc zbyt długo masz duże szanse na de­pre­sję. Warto za­tem po­my­śleć o re­lak­sie w trak­cie i po pracy, albo przy­naj­mniej ina­czej ją zor­ga­ni­zo­wać! Nie warto jak się oka­zuje sie­dzieć w pracy wię­cej niż 7–8 go­dzin dzien­nie. Na­ukowcy z Fiń­skiego In­sty­tutu Me­dy­cyny Pracy oraz Col­le­gium Uni­wer­sy­tec­kiego w Lon­dy­nie przyj­rzeli się ponad […]

Podgląd: Co jest zdrowsze wino czy piwo i czym łatwiej można się upić?

Co jest zdrowsze wino czy piwo i czym łatwiej można się upić?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Na tak po­sta­wione py­ta­nie udzie­le­nie jed­no­znacz­nej od­po­wie­dzi jest prak­tycz­nie nie­moż­liwe. Spró­buję więc od­nieść się do niego, bio­rąc pod uwagę uwa­run­ko­wa­nia hi­sto­ryczne, bio­­che­­miczno-ży­­wie­­niowe i spo­łeczne. Piwo i wino na­leżą do naj­star­szych na­po­jów fer­men­to­wa­nych świata. Naj­daw­niej­sze udo­ku­men­to­wane zna­le­zi­ska świad­czące o wy­twa­rza­niu i spo­ży­wa­niu piwa i wina się­gają sta­ro­żyt­nej kul­tury Su­me­rów, ale jest wielce praw­do­po­dobne, że […]

Podgląd: Systemy ratujące życie

Systemy ratujące życie

Dwa urzą­dze­nia ste­ro­wane ukła­dem elek­tro­nicz­nym au­tor­stwa Po­la­ków mogą ura­to­wać ży­cie w trak­cie wy­padku. To sys­temy au­to­ma­tycz­nego awa­ryj­nego otwie­ra­nia drzwi po­jaz­dów AEDO oraz awa­ryj­nego prze­ci­na­nia za­pię­tych pa­sów bez­pie­czeń­stwa SECS. Oba roz­wią­za­nia umoż­li­wiają szyb­kie opusz­cze­nie po­jazdu przez ofiary wy­padku lub szyb­kie do­tar­cie do nich z po­mocą. Obec­nie trwają prace nad wpro­wa­dze­niem roz­wią­zań na ry­nek. Sza­cuje się, że kosz­to­wać będą […]

Dokładny obraz pacjenta od stóp do głów

W tym miej­scu le­czy się lu­dzi od 1823 roku. W sza­cow­nych mu­rach tra­dy­cja do­brze i na co dzień sple­ciona jest z no­wo­cze­sno­ścią. W kli­ni­kach, ka­te­drach i od­dzia­łach znaj­dziemy urzą­dze­nia me­dyczne zna­nych i uzna­nych w Eu­ro­pie i świe­cie firm. Mowa o Szpi­talu Kli­nicz­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego im. Ka­rola Mar­cin­kow­skiego w Po­zna­niu. Jest on spro­fi­lo­wany w za­kre­sie cho­rób se­r­cowo-na­­czy­­nio­­wych. Ich pre­cy­zyjną dia­gno­stykę pro­wa­dzi się z za­sto­so­wa­niem re­zo­nansu ma­gne­tycz­nego najnowszej […]

Podgląd: Kto kogo rzuci?

Kto kogo rzuci?

Za­cząć pa­lić pa­pie­rosy jest ła­two, skoń­czyć z na­ło­giem już bar­dzo trudno. Nie­któ­rzy po­tra­fią rzu­cić pa­le­nie z dnia na dzień re­du­ku­jąc ich liczbę z 30 dzien­nie do 0. In­nym zaj­muje to tro­chę wię­cej czasu… są tak uza­leż­nieni od ni­ko­tyny, że mu­szą po­sił­ko­wać się róż­nego ro­dzaju wspo­ma­ga­czami, z któ­rych naj­po­pu­lar­niej­sze są pla­stry ni­ko­ty­nowe, guma ni­ko­ty­nowa czy ostat­nio modny e‑papieros. E‑papieros to […]

Strona 3 z 6 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 Ostatni ›