Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zdrowie’

Podgląd: Optymizm zdrowia ci doda

Optymizm zdrowia ci doda

Je­śli na zdję­ciu wi­dzi­cie szklankę w po­ło­wie pełną, a nie w po­ło­wie pu­stą, to zna­czy, że je­ste­ście opty­mi­stami. Może was to chro­nić przed po­waż­nymi pro­ble­mami ze zdro­wiem. Do­bre sa­mo­po­czu­cie, opty­mizm oraz za­do­wo­le­nie z ży­cia mogą po­móc zmniej­szyć ry­zyko cho­rób serca i układu krą­że­nia aż o 50%. Tak do­bre wy­niki mogą uzy­skać opty­mi­ści bez względu na wiek, sta­tus spo­­łeczno-eko­­no­­miczny, wagę… Nie jest […]

Audycja 56 – Sztuczny chirurg, czyli o robotach medycznych

Co to są ro­boty me­dyczne? Do czego się przy­dają? Jak wy­gląda i działa słynny ro­bot chi­rur­giczny Da Vinci?

Audycji 55 – Serce na temblaku

Jak prze­szcze­pia się serce? Jak długo cho­rzy cze­kają na ope­ra­cję? Czym je za­stą­pić, kiedy trudno zna­leźć dawcę?Jaką rolę pełni sztuczne serce, bu­do­wane w Zabrzu?

Audycja 54 – Elektryczność w sercu, czyli o defibrylatorach

Jak działa serce? co to jest de­fi­bry­la­cja? kto może użyć AED i co to wła­ści­wie jest?

Audycja 53 – wszystko w naszych rękach, czyli o protezach kończyn

Czy każdy, kto straci koń­czynę, może do­stać pro­tezę? Jak się ją mon­tuje i w jaki spo­sób nią ste­ruje? Jak wy­gląda ręka z Wrocławia?

Audycja 52 – sztuczne wnętrze, czyli o endoprotezach

Co to jest en­do­pro­teza? Jak ją za­mon­to­wać? Co przy en­do­pro­te­zach mają do ro­boty inżynierowie?

Wiem, co jem?

Skle­pik szkolny to, w pa­mięci każ­dego po­ko­le­nia, je­den z sym­boli bez­tro­skiego czasu w ży­ciu, kiedy wszystko było lep­sze i prost­sze. Po­nie­kąd słusz­nie, ale z pew­no­ścią nie prost­sze, je­śli cho­dzi o skład che­miczny sprze­da­wa­nych tam pro­duk­tów. Zwłasz­cza ostat­nio wiele mówi się o po­dej­rza­nych związ­kach, które się w nich po­ja­wiają. Z tym, co za­lega naj­czę­ściej na pół­kach szkol­nych skle­pi­ków, ale i nie tylko z tym, wal­czy ak­cja ”Wiem, […]

Prawa półkula mózgu odpowiada za depresję?

Lewa pół­kula mó­zgu jest wy­spe­cja­li­zo­wana w funk­cjach zwią­za­nych z mową, prawa – od­po­wiada za per­cep­cję sy­gna­łów nie­wer­bal­nych. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tety Me­dycz­nego w Ło­dzi po­sta­wili hi­po­tezę, że za­bu­rze­nia w prze­twa­rza­niu in­for­ma­cji po­za­słow­nych mogą być pod­ło­żem de­pre­sji. Je­żeli ba­da­nia po­twier­dzą ich za­ło­że­nia, bę­dzie można zmo­dy­fi­ko­wać od­dzia­ły­wa­nia te­ra­peu­tyczne wo­bec cho­rych i sku­tecz­niej ich le­czyć. Dr n. med. Mo­nika Ta­la­row­ska jest psy­cho­lo­giem kli­nicz­nym, a dr hab. […]

Zobaczyć świat oczami dziecka

Wszy­scy znamy film „I kto to mówi”, w któ­rym po­zna­wa­li­śmy świat z per­spek­tywy nie­mow­laka. Wi­zja rze­czy­wi­sto­ści, którą dziecko ro­zu­mie i w za­bawny spo­sób ko­men­tuje, wy­wo­łuje salwy śmie­chu. Po­myślmy, co by się stało, gdy­by­śmy mo­gli zro­zu­mieć spo­sób wi­dze­nia świata przez dzieci? Na to py­ta­nie sta­rają się od­po­wie­dzieć na­ukowcy z La­bo­ra­to­rium Psy­cho­lo­gii Ma­łego Dziecka, które działa przy In­sty­tu­cie Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Jagiellońskiego. […]

Audycja 51 – zęby odporne na zgrzytanie, czyli o implantach stomatologicznych

Z czego robi się im­planty zę­bów? Jak się je mon­tuje? Do czego den­ty­ście po­trzebny jest inżynier?

Strona 2 z 6 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 Ostatni ›