Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘żarówka’

Podgląd: Widzę ciemność! Ale mam internet ;)

Widzę ciemność! Ale mam internet ;)

Ciem­ność! Wi­dzę ciem­ność! Ciem­ność wi­dzę! Czy wkrótce tak jak bo­ha­ter Sek­smi­sji bę­dziemy krzy­czeć gdy za­pad­nie zmrok? Z rynku zni­kają wła­śnie wy­na­le­zione przez Edi­sona ża­rówki. Jak tak da­lej pój­dzie jego wy­na­la­zek bę­dzie można zo­ba­czyć tylko w mu­zeum tech­niki. Z rynku wy­co­fy­wane są wła­śnie ża­rówki 60-Wa­­towe, za­tem bę­dziemy mu­sieli się cał­ko­wi­cie prze­rzu­cić na oświe­tle­nie ener­go­osz­czędne, ha­lo­ge­nowe lub LE­Dowe. Ale to nie […]

Podgląd: Litr światła poproszę

Litr światła poproszę

Czy rów­na­nie woda + wy­bie­lacz + pla­sti­kowa bu­telka = „ża­rówka” o mocy 60 W jest praw­dziwe? Sprawdźmy. Na pro­sty, ale bar­dzo eko­no­miczny (bo dar­mowy) i w do­datku eko­lo­giczny po­mysł wpa­dli stu­denci z Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy (MIT) w USA. Wy­na­la­zek od razu zna­lazł za­sto­so­wa­nie w slum­sach Ma­nili, naj­gę­ściej za­lud­nio­nego mia­sta Fi­li­pin, aby oświe­tlić wnę­trza do­mów lu­dzi, któ­rych nie stać na elek­trycz­ność. Dzięki pro­jek­towi o nazwie […]

Audycja 18 – Najciemniej pod latarnią, czyli co nam właściwie przyświeca?

Kto tak na­prawdę wy­na­lazł ża­rówkę? Jak po­wie­dzieć „dioda elek­tro­lu­mi­ne­scen­cyjna” w skró­cie? czym bę­dziemy świe­cić w przyszłości?