Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘zakupy’

Podgląd: Zapach, który skłoni nas do zakupów

Zapach, który skłoni nas do zakupów

Do świąt co­raz bli­żej, więc więk­szość z nas ogar­nęła go­rączka przed­świą­tecz­nych za­ku­pów. Na­ukowcy i han­dlowcy wie­dzą nie od dziś, że do wy­da­nia więk­szej kwoty pie­nię­dzy w da­nym skle­pie może skło­nić nas za­pach, który po­czu­jemy w po­miesz­cze­niu. Co dziwne — przy­jemny za­pach nie­ko­niecz­nie jest tym naj­sku­tecz­niej­szym. Naj­sku­tecz­niej­sze są za­pa­chy jak naj­prost­sze — twier­dzi Eric Span­gen­berg z Wa­shing­ton State Uni­ver­sity Col­lege of Business […]

Podgląd: Siatka na torze F1

Siatka na torze F1

Li­czy­li­ście kie­dyś ile mie­sięcz­nie przy­no­si­cie do domu fo­lio­wych sia­tek z za­ku­pami? Choć „by­cie eko” jest modne, to torby wie­lo­krot­nego użytku ja­koś nie przy­jęły się ma­sowo. Być może ni­komu juz nie­po­trzebne siatki przy­da­dzą się Ro­ber­towi Ku­bicy, bądź jego na­śla­dow­com! Fo­liowe torby, które albo za­le­gają gdzieś w kuchni w spe­cjal­nych po­jem­ni­kach, bądź po wy­ła­do­wa­niu za­ku­pów tra­fiają do ko­sza mogą służyć […]

Podgląd: Wesołe jest życie staruszka?

Wesołe jest życie staruszka?

Sta­rość nie ra­dość. Można to spraw­dzić oso­bi­ście dzięki wy­na­laz­kowi na­ukow­ców z Age­Lab MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy). W ra­mach pro­jektu AGNES (Age Gain Now Em­pa­thy Sys­tem), stwo­rzyli oni kom­bi­ne­zon, po za­ło­że­niu któ­rego, każdy może po­czuć się jak sta­ru­szek i prze­ko­nać się ile wy­siłku trzeba wło­żyć w pro­ste co­dzienne czyn­no­ści. Gdy je­ste­śmy mło­dzi i zdrowi, trudno jest nam zro­zu­mieć lu­dzi w podeszłym […]

Podgląd: Człowiek pierwotny w centrum handlowym

Człowiek pierwotny w centrum handlowym

In­no­wa­cyjna go­spo­darka, ko­smiczne tech­no­lo­gie, smart­fony, lap­topy, ta­blety… Choć co­dzien­nie ko­rzy­stamy z no­wo­cze­snych ga­dże­tów oka­zuje się, że na­dal nie­wiele róż­nimy się od czło­wieka pier­wot­nego. Naj­le­piej wi­dać to pod­czas za­ku­pów w cen­trach han­dlo­wych. Za­nim jesz­cze roz­po­częła się walka o ogień, czło­wiek mu­siał za­dbać o je­dze­nie. Po­lo­wał bądź zbie­rał to, co nada­wało się na naj­bliż­szy po­si­łek. Dzi­siaj by pod­grzać obiad nie potrzebujemy […]

Audycja 27 – Jak rozłożyć reklamówkę, czyli historia worka foliowego

W czym naj­le­piej no­sić za­kupy? Z czego zro­bione są torby bio­de­gra­do­walne? Gdzie naj­le­piej wy­rzu­cać foliówki?