Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wzrok’

Podgląd: Cyber-oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­star­czy do­bry po­mysł. Trzeba umieć go „sprze­dać”. Do­sko­nale wie­dzą o tym fi­na­li­ści kon­kursu, który mo­gli­śmy oglą­dać w TVP. Cy­­ber-oko, słu­żące do dia­gnozy i te­ra­pii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzo­wie, któ­rzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­ło­wej gali w TVP1. Sys­tem po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czy­żew­skiego w Ka­te­drze Sys­te­mów Mul­ti­me­dial­nych Wy­działu Elek­tro­niki, Telekomunikacji […]

Audycja 60 – zobaczyć niewidzialne, czyli o mikroskopach

Co można zo­ba­czyć przez mi­kro­skop? Czy mi­kro­świat jest czarno-biały, czy świeci? Do czego przy­daje się mi­kro­skop konfokalny?

Zobaczyć świat oczami dziecka

Wszy­scy znamy film „I kto to mówi”, w któ­rym po­zna­wa­li­śmy świat z per­spek­tywy nie­mow­laka. Wi­zja rze­czy­wi­sto­ści, którą dziecko ro­zu­mie i w za­bawny spo­sób ko­men­tuje, wy­wo­łuje salwy śmie­chu. Po­myślmy, co by się stało, gdy­by­śmy mo­gli zro­zu­mieć spo­sób wi­dze­nia świata przez dzieci? Na to py­ta­nie sta­rają się od­po­wie­dzieć na­ukowcy z La­bo­ra­to­rium Psy­cho­lo­gii Ma­łego Dziecka, które działa przy In­sty­tu­cie Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Jagiellońskiego. […]

Podgląd: Wesołe jest życie staruszka?

Wesołe jest życie staruszka?

Sta­rość nie ra­dość. Można to spraw­dzić oso­bi­ście dzięki wy­na­laz­kowi na­ukow­ców z Age­Lab MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy). W ra­mach pro­jektu AGNES (Age Gain Now Em­pa­thy Sys­tem), stwo­rzyli oni kom­bi­ne­zon, po za­ło­że­niu któ­rego, każdy może po­czuć się jak sta­ru­szek i prze­ko­nać się ile wy­siłku trzeba wło­żyć w pro­ste co­dzienne czyn­no­ści. Gdy je­ste­śmy mło­dzi i zdrowi, trudno jest nam zro­zu­mieć lu­dzi w podeszłym […]

Podgląd: Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Męż­czyźni są wzro­kow­cami i ten zmysł wy­ko­rzy­stują wy­bie­ra­jąc part­nerkę. Ko­biety róż­nią się od męż­czyzn i part­ne­rów wy­bie­rają w zu­peł­nie inny spo­sób. Bry­tyj­scy na­ukowcy udo­wod­nili wła­śnie, że po­gło­ski o tym, ja­koby naj­waż­niej­szym kry­te­rium była gru­bość port­fela po­ten­cjal­nego part­nera jest mocno prze­sa­dzona. Pa­niom można za­wró­cić w gło­wie zu­peł­nie czym in­nym. Cen­nym da­rem, który kru­szy lody ko­bie­cych serc jest… ni­ski głos. Ze­spół na­ukow­ców z University […]

Co byłoby, gdybyśmy wszystko widzieli płasko?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 25 Co by­łoby, gdy­by­śmy wszystko wi­dzieli płasko?