Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wybory’

Podgląd: Wyborcze geny

Wyborcze geny

Czym kie­ru­jemy się pod­czas wy­bo­rów do Par­la­mentu? Prze­ko­nują nas pro­gramy wy­bor­cze, czy kie­ru­jemy się ja­ko­ścią zdjęć na pla­ka­tach? Może o na­szych po­li­tycz­nych sym­pa­tiach de­cy­dują… geny? Choć wy­daje się to mało praw­do­po­dobne, może być jed­nak prawdą, a do­szedł do ta­kich wnio­sków prof. Pe­ter Ha­temi z Pen­n­sy­lva­nia State Uni­ver­sity, na pod­sta­wie ana­lizy za­cho­wań bliź­niąt. Twier­dzi on, że wła­śnie geny mogą de­cy­do­wać o różnym […]

Podgląd: Kampania wyborcza naukowo sprawdzona

Kampania wyborcza naukowo sprawdzona

Przed nami czas, gdy re­klamy wy­bor­cze będą nas ata­ko­wały wszę­dzie i o każ­dej po­rze. Część po­li­ty­ków chciała nam tego choć czę­ściowo oszczę­dzić, ale jak się oka­zało ła­miąc przy tym prawo. Czy jed­nak in­ten­sywna kam­pa­nia wy­bor­cza może wpły­wać na na­sze po­li­tyczne de­cy­zje? Jak po­ka­zały ostat­nio ba­da­nia prze­pro­wa­dzone przez na­ukow­ców z Pen­n­sy­lva­nia State Uni­ver­sity i Flo­rida In­sti­tute of Tech­no­logy nie­któ­rzy z nas […]