Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wybielacz’

Podgląd: Litr światła poproszę

Litr światła poproszę

Czy rów­na­nie woda + wy­bie­lacz + pla­sti­kowa bu­telka = „ża­rówka” o mocy 60 W jest praw­dziwe? Sprawdźmy. Na pro­sty, ale bar­dzo eko­no­miczny (bo dar­mowy) i w do­datku eko­lo­giczny po­mysł wpa­dli stu­denci z Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy (MIT) w USA. Wy­na­la­zek od razu zna­lazł za­sto­so­wa­nie w slum­sach Ma­nili, naj­gę­ściej za­lud­nio­nego mia­sta Fi­li­pin, aby oświe­tlić wnę­trza do­mów lu­dzi, któ­rych nie stać na elek­trycz­ność. Dzięki pro­jek­towi o nazwie […]