Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wojsko’

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­ge­dią, ale rów­nież po jej za­koń­cze­niu do­cho­dzić może do wielu tra­ge­dii. Mię­dzy in­nymi dzięki za­an­ga­żo­wa­niu księż­nej Diany za­częto gło­śno mó­wić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wi­lów. Nie­stety na świe­cie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 mi­nut gi­nie jedna osoba. Te­raz ko­rzy­sta­jąc ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­ko­wać w ziemi wła­śnie miny. Choć […]

Podgląd: Mikrofale idą na wojnę

Mikrofale idą na wojnę

Jak znisz­czyć wroga nie wy­sy­ła­jąc wła­snych i nie eli­mi­nu­jąc ob­cych żoł­nie­rzy? Wy­star­czy „usma­żyć” jego elek­tro­nikę mi­kro­fa­lami. Ra­kieta nad którą pra­co­wał ze­spół na­ukow­ców z Bo­eing Phan­tom Works, wy­po­sa­żona w emi­ter mi­kro­fali, wła­śnie uda­nie za­li­czyła pierw­szy test bo­jowy na po­li­go­nie w Utah. Po­cisk ra­kie­towy, który ofi­cjal­nie na­zywa się CHAMP (Co­­u­n­ter-ele­c­tro­­nics High-po­­we­­red Mi­cro­wave Ad­van­ced Mis­sile Pro­ject), do nisz­cze­nia elek­tro­niki wroga wy­ko­rzy­stuje bardzo […]

Podgląd: Szczur saper

Szczur saper

Ze­spół na­ukow­ców z Buck­nell Uni­ver­sity pod kie­row­nic­twem psy­cho­loga prof. Ke­vina My­ersa i in­ży­niera prof. Joe Tra­nqu­illo opra­co­wał nową tech­no­lo­gię wy­kry­wa­nia min lą­do­wych, moż­liwą do za­sto­so­wa­nia na­wet w kra­jach III Świata. Klu­czową rolę od­gry­wają w niej tre­so­wane szczury. Świa­towa Kam­pa­nia na Rzecz Za­kazu Min Prze­ciw­pie­chot­nych twier­dzi, że miny lą­dowe za­bi­jają na ca­łym świe­cie kilka ty­sięcy lu­dzi rocz­nie. Wy­bu­chaja na­wet po […]

Podgląd: O cieczy, co kulom się nie kłania

O cieczy, co kulom się nie kłania

Na­ra­żeni na zra­nie­nie ku­lami za­kła­dają czę­sto ka­mi­zelkę ku­lo­od­porną. Chroni ona jed­nak tylko kor­pus, a co z resztą ciała? Być może od­po­wie­dzią bę­dzie ciecz, nad którą pra­cują na­ukowcy z Pol­ski. Ma ona tward­nieć pod wpły­wem ude­rze­nia. Je­śli ba­da­nia przy­niosą spo­dzie­wane re­zul­taty, ciecz bę­dzie mo­gła za­stą­pić, bądź uzu­peł­nić ochronę, jaką daje wy­ko­nana ze sztyw­nego ma­te­riału ka­mi­zelka. Ukryta w ma­te­riale ciecz uderzona […]

Podgląd: Zapach strachu

Zapach strachu

Czy strach jest za­raź­liwy? Czy strach ma za­pach? Czy strach można wy­wo­łać sztucz­nie, two­rząc spe­cjalne „per­fumy” stra­chu? No­wo­jor­scy na­ukowcy ze Stony Brook Uni­ver­sity pod wo­dzą dok­tor Li­lianne Mu­­jici-Pa­­rodi udo­wod­nili, że stra­chem można się za­ra­zić wdy­cha­jąc jego za­pach! Ze­brali w tym celu próbki potu od lu­dzi, któ­rzy do­świad­czyli uczu­cia wiel­kiego stra­chu — od de­biu­tu­ją­cych skocz­ków spa­do­chro­no­wych. Przed […]

Podgląd: Laser… myli się tylko raz?

Laser… myli się tylko raz?

Sa­per myli się tylko raz. Te­raz, ko­rzy­sta­jąc z naj­now­szych osią­gnięć na­uki, ry­zyko zwią­zane z wy­ko­ny­wa­niem tego nie­bez­piecz­nego za­wodu może się znacz­nie zmniej­szyć. Te­raz na­wet nie trzeba zbli­żać się do po­dej­rza­nej paczki. Wy­kry­wa­nie ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych z du­żej od­le­gło­ści i bez otwie­ra­nia po­jem­nika stało się moż­liwe dzięki ba­da­niom na­ukow­ców z Vienna Uni­ver­sity of Tech­no­logy. Wy­star­czy tylko pro­mień la­sera i od­po­wiedni ze­staw de­tek­to­rów. Naukowcy […]

Podgląd: Avatar w armii

Avatar w armii

To co oglą­damy w ki­nie jako fan­ta­stykę, czę­sto albo już jest w służ­bie ar­mii, albo wkrótce bę­dzie. Moż­li­wo­ści urze­czy­wist­nia­nia po­my­słów sce­na­rzy­stów są nie­ogra­ni­czone. Pra­wie. Ba­rierą są czę­sto pie­nię­dze. Ame­ry­kań­ska agen­cja DARPA (De­fense Ad­van­ced Re­se­arch Pro­jects Agency), zaj­mu­jąca się roz­wo­jem tech­no­lo­gii woj­sko­wych, ujaw­niła wła­śnie że w swoim naj­now­szym bu­dże­cie prze­zna­czyła aż 7.000.000 do­la­rów na pro­jekt „Ava­tar”. Na­zwa wzięta z filmu […]

Co ogranicza zasięg lotu samolotu bezzałogowego?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Co ogra­ni­cza za­sięg lotu sa­mo­lotu bezzałogowego?

Podgląd: Curry na bombę

Curry na bombę

Bomba ko­ja­rzy się prze­waż­nie z wojną, a ostat­nio z ter­ro­ry­zmem. Tylko nie­któ­rzy mogą mieć sko­ja­rze­nia z ja­kąś sex-bombą. Gdyby pod­czas wy­kładu za­py­tać komu bomba ko­ja­rzy się z do­brą kuch­nią mało praw­do­po­dobne jest, by ktoś się zgło­sił. Czy słusz­nie? Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Mas­sa­chus­sets w Lo­well od­kryli, że sza­fran in­dyj­ski, po­pu­lar­nie zwany kur­kumą, główny skład­nik curry, może być do­sko­na­łym wy­kry­wa­czem ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych. Ame­ry­kań­scy naukowcy […]

Podgląd: Czapka niewidka w armii

Czapka niewidka w armii

O czapce nie­widce ma­rzą zło­dzieje, przy­ła­pani na zdra­dzie ko­chan­ko­wie i… żoł­nie­rze. Ci pierwsi za­stę­pują ją ko­mi­niarką, dru­dzy czę­sto mają nie­wi­dzialne stroje, a woj­skowi zle­cają jej stwo­rze­nie na­ukow­com, a że roz­kazy wy­ko­nuje się bez dys­ku­sji, czapka nie­widka jest już na usłu­gach ar­mii. Zo­stało wła­śnie opra­co­wane ma­sko­wa­nie czoł­gów i wo­zów bo­jo­wych, które sku­tecz­nie ukryje ślad pod­czer­wieni. Staną się one nie­malże niewidzialne […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›