Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wojna’

Podgląd: Mikrofale idą na wojnę

Mikrofale idą na wojnę

Jak znisz­czyć wroga nie wy­sy­ła­jąc wła­snych i nie eli­mi­nu­jąc ob­cych żoł­nie­rzy? Wy­star­czy „usma­żyć” jego elek­tro­nikę mi­kro­fa­lami. Ra­kieta nad którą pra­co­wał ze­spół na­ukow­ców z Bo­eing Phan­tom Works, wy­po­sa­żona w emi­ter mi­kro­fali, wła­śnie uda­nie za­li­czyła pierw­szy test bo­jowy na po­li­go­nie w Utah. Po­cisk ra­kie­towy, który ofi­cjal­nie na­zywa się CHAMP (Co­­u­n­ter-ele­c­tro­­nics High-po­­we­­red Mi­cro­wave Ad­van­ced Mis­sile Pro­ject), do nisz­cze­nia elek­tro­niki wroga wy­ko­rzy­stuje bardzo […]

Podgląd: Roboty atakują

Roboty atakują

Ro­boty wo­kół nas to już nie­mal co­dzien­ność. Nie dość, że jest ich co­raz wię­cej, to jesz­cze po­czy­nają so­bie co­raz od­waż­niej. Bać się czy nie bać… oto jest py­ta­nie! Już te­raz w szko­łach Po­łu­dnio­wej Ko­rei ro­boty uczą… ję­zy­ków ob­cych. Do su­per­mar­ke­tów na­to­miast ma tra­fić nie­długo ro­bot, który bę­dzie za­ga­dy­wał klien­tów i opo­wia­dał im o pro­mo­cjach, do­sto­so­wu­jąc spo­sób roz­mowy i oferowane […]

Podgląd: Raport z Afganistanu — samoloty bezzałogowe

Raport z Afganistanu — samoloty bezzałogowe

Podgląd: Relacja z targów przemysłu obronnego w Kielcach

Relacja z targów przemysłu obronnego w Kielcach