Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wielkopolska’

Kultura w Wielkopolsce okiem nauki

Ha­słem ostat­nich mie­sięcy jest w Po­zna­niu słowo „sport”, a kon­kret­niej – piłka nożna. Ba­da­cze pra­cu­jący w In­sty­tu­cie Kul­tu­ro­znaw­stwa UAM nie za­po­mi­nają jed­nak o kul­tu­rze. W po­wsta­łym w 2010. roku Re­gio­nal­nym Ob­ser­wa­to­rium Kul­tury pro­wa­dzą ba­da­nia nad za­gad­nie­niami po­li­tyki kul­tu­ral­nej w re­gio­nie wiel­ko­pol­skim. O szcze­gó­łach dzia­łal­no­ści ROK oraz współ­pracy z sa­mo­rzą­dami opo­wiada dr Prze­my­sław Kie­li­szew­ski i dr Mar­cin Po­praw­ski. B+R: Skąd po­mysł, aby za­jąć się ob­sza­rem kultury […]

Podgląd: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Po­trzeby, na które od­po­wiada pro­jekt: Istotne ba­riery w do­sto­so­wy­wa­niu sys­temu kształ­ce­nia za­wo­do­wego do po­trzeb re­gio­nal­nego rynku pracy, zwią­zane są z po­zy­ski­wa­niem i wy­ko­rzy­sta­niem in­for­ma­cji o rynku pracy i jego po­wią­za­niu z sys­te­mem kształ­ce­nia za­wo­do­wego. Można za­uwa­żyć mię­dzy in­nymi ta­kie pro­blemy jak: czę­sty brak od­po­wied­nich in­for­ma­cji, ist­nie­nie du­żej liczby źró­deł in­for­ma­cji, roz­pro­sze­nie in­for­ma­cji, ist­nie­nie róż­nych stan­dar­dów po­zy­ski­wa­nia da­nych i pre­zen­ta­cji in­for­ma­cji, brak in­for­ma­cji o informacjach, […]