Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Wiedźmin’

Podgląd: Akademickie B+R – numer 8

Akademickie B+R – numer 8

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 8 Gry kom­pu­te­rowe więk­szo­ści z nas ko­ja­rzą się wy­łącz­nie z roz­rywką. Tym­cza­sem na­ukowo bada się już ich miej­sce w kul­tu­rze, fir­my pro­du­ku­jące je osią­gają ob­roty prze­wyż­sza­jące te z branży mu­zycz­nej i fil­mo­wej, można po­wiedzieć, że gry prze­stały być do­meną mło­dzieży. Każdy z nas po­siada w domu przy­naj­mniej jedno urzą­dze­nie, na któ­rym można uru­cho­mić grę – czy jest to komputer, […]