Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wegetarianizm’

Podgląd: Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Część osób nie je mięsa, bo nie może po­go­dzić się z za­bi­ja­niem zwie­rząt. Co jed­nak, gdy na ich ta­le­rzu wy­lą­duje ape­tycz­nie wy­glą­da­jące mięso, a kel­ner za­py­tany z ja­kiego ono po­cho­dzi zwie­rzę­cia od­po­wie „z żad­nego, bo to z pro­bówki”? Taki sce­na­riusz wy­daje się co­raz bar­dziej praw­do­po­dobny. Już za kilka lat mo­żemy jeść pysz­nego scha­bo­wego, który choć po­cho­dzi nie z rzeźni a z […]

Dlaczego powszechnie używa się do zastępowania mięsa soi, a nie, na przykład, fasoli?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Dla­czego po­wszech­nie używa się do za­stę­po­wa­nia mięsa soi, a nie, na przy­kład, fasoli?

Co by się stało, gdybyśmy kompletnie zrezygnowali z jedzenia mięsa?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Co by się stało, gdy­by­śmy kom­plet­nie zre­zy­gno­wali z je­dze­nia mięsa?

Czym zastąpić tradycyjny kotlet schabowy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Czym za­stą­pić tra­dy­cyjny ko­tlet schabowy?

Wegetariańskie przepisy

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 We­ge­ta­riań­skie przepisy

Czy ryba to potrawa wegetariańska?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Czy ryba to po­trawa wegetariańska?

Audycja 31 – Kurczak sojowy, czyli czym zastąpić mięso?

Czy lu­dzie są ra­czej mięso czy ro­śli­no­żerni? Co bar­dziej szko­dzi śro­do­wi­sku? Dla­czego soja, a nie fa­sola? Jak zro­bić we­ge­ta­riań­ską wę­dlinę o smaku kurczaka?