Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘wake forest baptist medical center’

Podgląd: Przyjemność drapania zależy od… miejsca swędzenia

Przyjemność drapania zależy od… miejsca swędzenia

Być może dra­pa­nie się nie jest zbyt ele­ganc­kie, ale może być przy­jemne. Nie mó­wiąc już o uldze, którą przy­nosi. Dra­pa­niem bar­dzo po­waż­nie za­jęła się grupa na­ukow­ców, która prze­ana­li­zo­wała ten pro­blem. Na­ukowcy z Wake Fo­rest Bap­tist Me­di­cal Cen­ter Cen­trum w Pół­noc­nej Ka­ro­li­nie, pra­cu­jący pod kie­run­kiem wy­bit­nego speca od swę­dze­nia — pro­fe­sora Gila Yosi­po­vit­cha, od­kryli, że przy­jem­ność dra­pa­nia za­leży od […]