Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘video’

Podgląd: Magiczne królestwa

Magiczne królestwa

Mi­liony lu­dzi na świe­cie grają w MMORPG – wiel­kie sie­ciowe sy­mu­la­cje fik­cyj­nych świa­tów, któ­rych uczest­nicy kie­rują po­czy­na­niami po­staci zwa­nych awa­ta­rami. Pro­duk­cje ta­kie jak World of War­craft przy­cią­gają nie tylko gra­czy, ale rów­nież pi­sa­rzy science fic­tion, za­in­te­re­so­wa­nych kie­run­kami roz­woju tej formy roz­rywki. W li­sto­pa­dzie 2011 roku w cza­so­pi­śmie „Nowa Fan­ta­styka” uka­zało się opo­wia­da­nie Da­vida Mo­lesa W ma­gicz­nym kró­le­stwie, osnute […]

Podgląd: Poza zaklętym kręgiem

Poza zaklętym kręgiem

Mó­wiąc o grach, na­ukowcy uży­wają cza­sami prze­no­śni za­klę­tego kręgu. Nie za­wsze jest ona jed­nak od­po­wied­nia. Dla­czego? I przede wszyst­kim – co taka me­ta­fora ozna­cza? Jo­han Hu­izinga i Ro­ger Ca­il­lois, dwaj kla­sycy ba­dań nad grami, zwró­cili uwagę, że za­zwy­czaj od­by­wają się one w spe­cjal­nie wy­dzie­lo­nym cza­sie i miej­scu. Od­ręb­ność ta służy do pod­kre­śle­nia nie­co­dzien­nego cha­rak­teru gier, do od­dzie­le­nia ich od zewnętrznej […]

Podgląd: Szczury i ludzie

Szczury i ludzie

Paź­dzier­nik 2002 roku, ka­wia­renka in­ter­ne­towa w po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej me­tro­po­lii Kwang­dzu. Pe­wien męż­czy­zna sie­dzi przed ekra­nem już po­nad osiem­dzie­siąt go­dzin. W końcu umiera z wy­czer­pa­nia. Wia­do­mość o jego śmierci obie­gnie świat. Rok 1954, Ka­nada. Dwaj pra­cow­nicy na­ukowi McGill Uni­ver­sity, Ja­mes Olds i Pe­ter Mil­ner, umiesz­czają elek­trody w róż­nych czę­ściach mó­zgów pięt­na­stu szczu­rów, a na­stęp­nie za­my­kają je ko­lejno w skrzynce Skin­nera – spe­cjal­nej klatce, w któ­rej zwie­rzęta mogą […]

Podgląd: Spór o gameplay i fabułę

Spór o gameplay i fabułę

Co jest waż­niej­sze w grze kom­pu­te­ro­wej: atrak­cyjna fa­buła czy do­bry ga­me­play? Z pew­no­ścią Pla­ne­scape: Tor­ment nie sta­łoby się ta­kim prze­bo­jem, gdyby nie opo­wia­dana w tej grze hi­sto­ria. Ale prze­cież w Te­tri­sie fa­buły jest nie­wiele, a to jedna z naj­bar­dziej kul­to­wych gier wszech cza­sów. Py­ta­nia o rolę fa­buły i za­sad roz­grywki za­da­wali so­bie rów­nież na­ukowcy ba­da­jący gry wi­deo. Na prze­ło­mie XX i XXI wieku zaznaczyła […]

Nowa era gier

Za­czy­nali od ko­stek do gier plan­szo­wych, dziś – jako je­den z naj­więk­szych ich pro­du­cen­tów na świe­cie – stwo­rzyli DICE +, elek­tro­niczną kostkę, którą można grać na ta­ble­tach, kom­pu­te­rach i te­le­fo­nach. Roz­mowa z Pa­try­kiem Strze­le­wi­czem i Mi­cha­łem Bą­kiem. Skąd po­mysł na pro­duk­cję ko­stek do gier RPG i w jaki spo­sób ewo­lu­ował on w kostkę elek­tro­niczną? Pa­tryk Strze­le­wicz: W tym roku mija już 8 lat […]

Podgląd: Skrót na dziś: PTBG

Skrót na dziś: PTBG

PTBG to skrót (ści­ślej: skró­to­wiec) ozna­cza­jący Pol­skie To­wa­rzy­stwo Ba­da­nia Gier. Dla­czego jego dzia­łal­ność może być cie­kawa dla osób, które in­te­re­sują się grami? Po pierw­sze, PTBG ma wła­sne fo­rum in­ter­ne­towe, na któ­rym znaj­dują się w tej chwili po­nad trzy ty­siące wpi­sów. Część z nich to dys­ku­sje na­ukowe, a część – cie­ka­wostki. Tu­taj na przy­kład kilka lat temu człon­ko­wie to­wa­rzy­stwa wymieniali […]

Podgląd: Po co gry dorosłemu?

Po co gry dorosłemu?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” W marcu 2009 roku ser­wis TED Talks za­mie­ścił wy­stą­pie­nie Stu­arta Browna Play is more than fun („Za­bawa to nie tylko roz­rywka”). Ame­ry­kań­ski psy­cho­log po­rów­nał okładkę „New York Ti­mes” z 17 lu­tego 2008 roku oraz XV-wieczne przed­sta­wie­nie gier i za­baw na po­dwó­rzu, po­ka­zu­jąc pod­sta­wową róż­nicę mię­dzy nimi: na okładce „NYT” nie […]

Podgląd: Czy gry komputerowe wzbudzają agresję?

Czy gry komputerowe wzbudzają agresję?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Nie­wiele czasu mi­nęło od ma­sa­kry, która miała miej­sce w De­nver pod­czas filmu Mroczny Ry­cerz po­wstaje. W tym kon­tek­ście na nowo ak­tu­alny staje się pro­blem strze­la­nin, któ­rych spraw­cami byli lu­dzie gra­jący w tzw. bru­talne gry kom­pu­te­rowe. Czy gdyby nie one, unik­nięto by owych tra­ge­dii? Pra­wie na pewno nie. Dla czło­wieka, który jest […]

Strona 3 z 3 ‹ Pierwszy 1 2 3