Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘viana’

Podgląd: Soja, bambus i kukurydza na usługach reklamy

Soja, bambus i kukurydza na usługach reklamy

Re­klamy, które po­cząt­kowo nas za­chwy­cały te­raz szpecą na­sze mia­sta. Oka­zuje się, że są także za­gro­że­niem dla śro­do­wi­ska. Roz­wią­za­niem mogą oka­zać się re­klamy… bio­de­gra­do­walne! Por­tu­gal­scy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Minho w Bra­dze oraz Uni­wer­sy­tetu im. Fer­nando Pes­soi w Porto opra­co­wali bio­de­gra­do­walne no­śniki re­kla­mowe ba­zu­jące na włók­nach bam­busa, soi i ku­ku­ry­dzy. Eko­lo­giczne re­klamy ze­wnętrzne ule­gają roz­kła­dowi już po sied­miu mie­sią­cach. Ba­zu­jący na roślinnych […]