Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘uniwersytet’

Podgląd: Dziś wręczenie Polskich Nobli

Dziś wręczenie Polskich Nobli

Dziś o go­dzi­nie 16:00 na Zamku Kró­lew­skim w War­sza­wie czte­rem na­ukow­com zo­staną wrę­czone Pol­skie No­ble. To­masz Giaro, Jan Po­tempa, Ma­ciej Le­wen­stein i Elż­bieta Frąc­ko­wiak, za prace z za­kresu dok­tryn prawa, pa­ra­don­tozy, optyki kwan­to­wej i ma­ga­zy­no­wa­nia ener­gii, otrzy­mają też od Fun­da­cji na rzecz Na­uki Pol­skiej po 200.000 zł. Wspie­rać naj­lep­szych, aby mo­gli stać się jesz­cze lepsi — to motto Fun­da­cji na Rzecz […]

Podgląd: Szybciej się nie da

Szybciej się nie da

Świat na­uki na­dal ma twardy orzech do zgry­zie­nia. Na­ukowcy, któ­rzy ogło­sili we wrze­śniu, że ba­dane przez nich neu­trina po­biły re­kord pręd­ko­ści świa­tła, po­wtó­rzyli swój eks­pe­ry­ment w „ulep­szo­nej” wer­sji i uzy­skali taki sam wy­nik — po­in­for­mo­wał CERN. Przy­po­mnijmy so­bie fakt: na­ukowcy z CERN‑u prze­sy­łali wiązkę neu­trin ze swo­jego ośrodka pod Ge­newą do od­da­lo­nego o 732 km pod­ziem­nego la­bo­ra­to­rium we wło­skim Gran […]

Podgląd: Grigorij Perelman – geniusz, który nie chciał miliona dolarów!

Grigorij Perelman – geniusz, który nie chciał miliona dolarów!

Wiem, jak za­rzą­dzać świa­tem, dla­czego więc miał­bym biec za mi­lio­nem? – tłu­ma­czył nie­dawno Gri­go­rij Pe­rel­man w je­dy­nym wy­wia­dzie, który przy­to­czyła „Kom­so­mol­ska Prawda”. Ge­nialny ma­te­ma­tyk w 2010 roku od­rzu­cił na­grodę ame­ry­kań­skiego In­sty­tutu Ma­te­ma­tycz­nego Claya w wy­so­ko­ści mi­liona do­la­rów! Na­groda zo­stała mu przy­znana za udo­wod­nie­nie hi­po­tezy po­sta­wio­nej w 1904 roku przez fran­cu­skiego uczo­nego Hen­riego Po­in­ca­régo, jed­nej z sied­miu za­ga­dek mil­le­nij­nych. Hi­po­teza Poincarégo […]

Podgląd: Hakowanie uniwersytetu

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sa­nia książki na te­mat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wa­nie sys­temu aka­de­mic­kiego w Pol­sce. Na ar­ty­kuły na li­cen­cji CC-BY-SA cze­kamy do 10 li­sto­pada. W jaki spo­sób in­ter­net wpły­nął na funk­cjo­no­wa­nie pol­skich uczelni? Czy zmie­nił spo­sób, w jaki ko­rzy­stamy z wie­dzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak na­uka 2.0 czy poza populistycznymi […]

Podgląd: Wyłączyć ciszę, usłyszeć siebie — bezcenne!

Wyłączyć ciszę, usłyszeć siebie — bezcenne!

Sły­sząc ota­cza­jący nas świat… Na co dzień nie za­wsze to do­ce­niamy. Wy­rwać się ze świata ci­szy może być nie­zwy­kłym prze­ży­ciem… Nie­do­słuch do­tyka co­raz wię­cej osób i to co­raz wię­cej młod­szych osób. Na ca­łym świe­cie jest już pra­wie 40.000.000 użyt­kow­ni­ków apa­ra­tów słu­cho­wych. Na szczę­ście apa­raty są co­raz bar­dziej no­wo­cze­sne. Są nie­wiel­kie, wy­godne w no­sze­niu i pra­wie nie­wi­doczne. Jed­nym sło­wem – nie […]

Podgląd: Piękne, ale czy zdrowe?

Piękne, ale czy zdrowe?

Ta­tu­aże były kie­dyś do­meną prze­stęp­czego śro­do­wi­ska. Dziś ro­bią je so­bie gwiazdy mu­azyki czy sportu, oraz na­śla­du­jące je na­sto­latki, ale też… ele­ganc­kie ko­biety. Je­śli ba­da­nia nie kła­mią taką ozdobę na ciele ma przy­naj­mniej 25% osób przed trzy­dziestką. O gu­stach się nie dys­ku­tuje, ale o zdro­wiu na­wet na­leży. De­cy­du­jąc się na zro­bie­nie ta­tu­ażu, mało kto my­śli o środ­kach, ja­kie przedostają […]

Efekty kształcenia akademickiego

Wyż­sza Szkoła Hu­ma­ni­styczna To­wa­rzy­stwa Wie­dzy Po­wszech­nej w Szcze­ci­nie za­pra­sza na Ogól­no­pol­skie Se­mi­na­rium Na­ukowe nt. „Efekty kształ­ce­nia aka­de­mic­kiego”, które od­bę­dzie się w Szcze­ci­nie, w dniach 17–18 paź­dzier­nika 2011 r. Se­mi­na­rium ad­re­so­wane jest do wszyst­kich pod­mio­tów za­in­te­re­so­wa­nych efek­tami kształ­ce­nia aka­de­mic­kiego to zna­czy do wszyst­kich na­uczy­cieli aka­de­mic­kich szkół, któ­rym w pracy to­wa­rzy­szy re­flek­sja na te­mat celu, prze­biegu, i efek­tów or­ga­ni­zo­wa­nego pro­cesu kształ­ce­nia na uczelni za­równo humanistycznych, […]

Strona 4 z 4 ‹ Pierwszy 1 2 3 4