Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘university of wyoming’

Podgląd: Naukowcy w pajęczej sieci

Naukowcy w pajęczej sieci

Kto — oprócz Spi­der­mana, oczy­wi­ście — robi pa­ję­czyny? Od­po­wiedź wcale nie jest oczy­wi­sta. Pa­ję­czyny za­częły pro­du­ko­wać… je­dwab­niki, choć nie z wła­snej woli. Zmu­sili je do tego ge­ne­tycy z USA i Chin. W ja­kim celu i w jaki spo­sób, i dla­czego nie mogą tego ro­bić na­dal pa­jąki? Przę­dzę je­dwab­nika wy­ko­rzy­stuje się przede wszyst­kim do pro­duk­cji je­dwa­biu. Lecz nie je­dwabne, ale pa­ję­cze nici […]