Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘university of london’

Podgląd: Matematyczna analiza sukcesu piłkarzy z Hiszpanii

Matematyczna analiza sukcesu piłkarzy z Hiszpanii

Wróćmy na chwilę do Euro 2012. Trwają jesz­cze pod­su­mo­wa­nia — jedni li­czą czy się opła­cało, inni li­czą na ile się opła­cało. Są­dząc po do­nie­sie­niach me­diów nie­któ­rzy pre­zesi długo będą prze­li­czać otrzy­mane pre­mie. Ma­te­ma­tyczne teo­rie po­słu­żyły rów­nież do „prze­li­cze­nia” suk­ce­sów re­pre­zen­ta­cji Hisz­pa­nii. Ta­jem­nice suk­cesu tych pił­ka­rzy po­sta­no­wili zba­dać ko­rzy­sta­jąc z ana­lizy sta­ty­stycz­nej i kom­bi­na­to­ryki oraz ma­te­ma­tycz­nej teo­rii sieci […]

Podgląd: Nie ziewam, nie zarażam! ;)

Nie ziewam, nie zarażam! ;)

Zie­wać w to­wa­rzy­stwie nie wy­pada. Po­dob­nie pod­czas za­jęć, bo jesz­cze pro­wa­dząca je osoba po­my­śli, że się nu­dzimy i po­sta­nowi do­star­czyć nam wra­żeń pod­czas od­po­wie­dzi przy ta­blicy. Na randce rów­nież nie wy­pada zie­wać. Zwłasz­cza na pierw­szej i to na­wet je­śli prze­cią­gnie się do śnia­da­nia. Zie­wać nie po­win­ni­śmy rów­nież dla­tego, że jest ono za­raź­liwe. Zie­wa­nie to wy­ko­na­nie głę­bo­kiego wde­chu i wydechu. […]