Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ubranie’

Podgląd: Czapka niewidka w armii

Czapka niewidka w armii

O czapce nie­widce ma­rzą zło­dzieje, przy­ła­pani na zdra­dzie ko­chan­ko­wie i… żoł­nie­rze. Ci pierwsi za­stę­pują ją ko­mi­niarką, dru­dzy czę­sto mają nie­wi­dzialne stroje, a woj­skowi zle­cają jej stwo­rze­nie na­ukow­com, a że roz­kazy wy­ko­nuje się bez dys­ku­sji, czapka nie­widka jest już na usłu­gach ar­mii. Zo­stało wła­śnie opra­co­wane ma­sko­wa­nie czoł­gów i wo­zów bo­jo­wych, które sku­tecz­nie ukryje ślad pod­czer­wieni. Staną się one nie­malże niewidzialne […]